Blad gemeenschappelijke regeling van Plassenschap Loosdrecht e.o.

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Plassenschap Loosdrecht e.o.Blad gemeenschappelijke regeling 2018, 1155Overige besluiten van algemene strekkingIntrekken Verordening behandeling bezwaarschriften Plassenschap Loosdrecht e.o. 2002

De Plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht e.o.;

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 4 april 2018;

 

gelet op artikel 4 sub c juncto artikel 10 lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 2007;

besluit:

 

in te trekken de volgende verordening:

 

‘Verordening behandeling bezwaarschriften van Plassenschap Loosdrecht e.o. 2002’

De ‘Verordening behandeling bezwaarschriften van Plassenschap Loosdrecht e.o. 2002’, vastgesteld door de Plassenraad van Plassenschap Loosdrecht e.o. op 27 november 2002, wordt ingetrokken met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht e.o. gehouden op 28 juni 2018.

de voorzitter

de secretaris