Blad gemeenschappelijke regeling van Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en OmjouwingBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 1123BeleidsregelsMandaatbesluit Klachtenregeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (hierna: FUMO), ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn;

 

overwegende dat:

 • ten behoeve van de Klachtenregeling FUMO, en daarmee ten behoeve van een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over gedragingen van de bestuursorganen en personen die onder de verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van de FUMO werkzaam zijn, de bevoegdheid en de machtiging van de klachtbehandelaars dienen te worden geregeld,

 

gelet op:

 • afdeling 10.1.1 van de Awb;

 • artikelen 79b jo 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • artikel 18 van de Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing – 2016,

BESLUIT:

 • mandaat te verlenen overeenkomstig het navolgende:

Artikel 1 Mandaat

Mandaat voor de behandeling van een klacht volgens de Klachtenregeling FUMO wordt verleend aan alle leidinggevende afdelingshoofden met uitzondering van de volgende situaties:

 • a.

  klachten over een leidinggevende worden behandeld door de directeur van de FUMO;

 • b.

  klachten over de directeur worden behandeld door de voorzitter;

 • c.

  klachten over (een lid van) het bestuursorgaan worden behandeld door:

 • het algemeen bestuur, als het een klacht betreft jegens de voorzitter of (een lid van) het dagelijks bestuur;

 • het dagelijks bestuur, als het een klacht betreft jegens (een lid van) het algemeen bestuur, waarbij in acht wordt genomen dat het lid van het bestuursorgaan waarover wordt geklaagd niet betrokken is bij de behandeling van de klacht.

Artikel 2 Ondertekeningsmandaat

De voorzitter, de directeur of de overeenkomstig artikel 1 van deze regeling aangewezen leidinggevenden zijn bevoegd om besluiten en correspondentie samenhangend met de gemandateerde bevoegdheid te ondertekenen en te verzenden in mandaat.

Artikel 3 Informatieplicht

 • 1.

  De voorzitter en de directeur verschaffen het dagelijks bestuur gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de taken en bevoegdheden die zijn gemandateerd.

 • 2.

  De voorzitter en de directeur informeren het dagelijks bestuur bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Mandaatbesluit Klachtenregeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).

 • 2.

  Dit besluit zal tegelijkertijd met de Klachtenregeling FUMO worden bekendgemaakt door het plaatsen van het besluit in het publicatieblad van de FUMO. Tevens zal de tekst van het besluit worden geplaatst op de website van de FUMO.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de FUMO,

 

Grou, 21 november 2016

 

mevrouw M.C.M. Waanders,

voorzitter

 

R. van der Helm,

secretaris/directeur a.i.

 

Korte toelichting bij het Mandaatbesluit Klachtenregeling FUMO

 

Het onderhavige mandaatbesluit hoort bij de Klachtenregeling FUMO. Voor de toelichting op het onderhavige besluit wordt verwezen wordt naar de toelichting op de klachtenregeling.