Blad gemeenschappelijke regeling van WerkSaam Westfriesland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WerkSaam WestfrieslandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 1072VerordeningenVerordening Tegenprestatie WerkSaam Westfriesland

 

Inleiding

In de wet staat dat cliënten verplicht zijn om een tegenprestatie te doen. Om iets terug te doen voor de maatschappij omdat zij een uitkering ontvangen. In deze verordening staat hoe WerkSaam omgaat met de tegenprestatie. Welke voorwaarden en regels hiervoor gelden in Westfriesland. Een tegenprestatie staat los van een re-integratietraject.

 

Het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland;

 

gezien advies van de cliëntenraad van WerkSaam Westfriesland van 5 juni 2018 en het voorstel van het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland 14 juni 2018;

 

gelet op:

 • Artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet.

 • Artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de IOAW en IOAZ.

 

 

omdat WerkSaam beleid vast moet stellen over de wettelijke tegenprestatie

 

b e s l u i t :

 

 • de verordening tegenprestatie WerkSaam Westfriesland 7 januari 2015 te wijzigen. De tekst na wijziging is als volgt:

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening betekent:

 • a.

  Additionele werkzaamheden: werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

 • b.

  Cliënt: persoon die een uitkering van WerkSaam ontvangt

 • c.

  Mantelzorg: langdurige zorg die niet beroepshalve wordt verleend aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving.

 • d.

  Vrijwilligerswerk: Het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis, zonder financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen), in georganiseerd verband, en met een maatschappelijk doel.

 • e.

  WerkSaam: het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland

 • f.

  Wet: Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 

Artikel 2. Inhoud van de tegenprestatie

 • 1.

  WerkSaam kan de cliënt verplichten om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te doen. Als die werkzaamheden:

  • a.

   Additioneel zijn, en;

  • b.

   niet gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt zijn, en;

  • c.

   niet bedoeld als re-integratieinstrument zijn, zoals beschreven in de re-integratieverordening.

 • 2.

  WerkSaam kan nadere regels vastleggen in een beleidsregel.

 

Artikel 3. Cliënten verplichten om een tegenprestatie doen

 • 1.

  Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt WerkSaam rekening met:

  • a.

   De mogelijkheden en belemmeringen van de cliënt. De cliënt moet lichamelijk en geestelijk in staat zijn om de tegenprestatie uit te voeren;

  • b.

   De persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van de cliënt;

  • c.

   De persoonlijke wensen en kwaliteiten van de cliënt.

 • 2.

  De cliënt hoeft geen tegenprestatie te doen als de cliënt:

  • a.

   Betaald werk heeft, of;

  • b.

   Vrijwilligerswerk doet, of;

  • c.

   Een re-integratietraject volgt, of;

  • d.

   Mantelzorg geeft.

 

Artikel 4. Duur en omvang van een tegenprestatie

De tegenprestatie:

 • a.

  Duurt maximaal drie maanden.

 • b.

  Duurt maximaal acht uren per week.

 • c.

  Kan binnen een periode van twaalf maanden maximaal één keer worden opgelegd.

 

Artikel 5. Hardheidsclausule

Als deze verordening niet of niet naar redelijkheid voorziet, kan WerkSaam in bijzondere gevallen in het voordeel van de cliënt beslissen.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze gewijzigde verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: verordening tegenprestatie WerkSaam Westfriesland.

 

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2018,

De voorzitter, D. te Grotenhuis

De directeur, M.J. Dölle

 

 

 

Toelichting

 

 

Algemene toelichting

De wet verplicht cliënten om een tegenprestatie te doen. Om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te doen als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Het opdragen van een tegenprestatie heeft niet tot doel de re-integratie van een cliënt te bevorderen.

WerkSaam vindt dat re-integreren naar werk, belangrijker is dan een tegenprestatie leveren. WerkSaam wil niet dat een tegenprestatie het werk of re-integratietraject van de cliënt belemmert. Als een cliënt parttime werkt, een re-integratietraject volgt, mantelzorg doet of vrijwilligerswerk doet, legt WerkSaam geen tegenprestatie op.

Cliënten die deze activiteiten niet doen, probeert WerkSaam te motiveren om een tegenprestatie te leveren. WerkSaam vraagt cliënten om zelf met ideeën te komen. Zodat de cliënt iets kan kiezen wat past bij zijn/haar interesses en mogelijkheden. Hiermee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat WerkSaam mensen moet gaan dwingen.

 

Individuele omstandigheden

WerkSaam bekijkt de mogelijkheden van de cliënt en luistert naar de wensen van de cliënt voordat WerkSaam een besluit neemt. WerkSaam bepaalt welke additionele werkzaamheden de cliënt moet gaan doen, voor hoeveel uur en hoe lang de periode moet duren.

 

Geen tegenprestatie

In de wet staat dat cliënten die aan deze voorwaarden voldoen geen tegenprestatie hoeven te doen:

 • 1.

  Als er dringende redenen zijn, kan WerkSaam besluiten dat de cliënt tijdelijk geen tegenprestatie hoeft te doen1.

 • 2.

  Als een cliënt volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is (dit staat in artikel 4 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)2.

 • 3.

  Als een cliënt alleenstaande ouder is en een ontheffing heeft (dit staat in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet)3

*.

 

Sanctie bij het niet uitvoeren van de tegenprestatie

Als WerkSaam een tegenprestatie heeft opgelegd, moet de cliënt dit uitvoeren. Doet de cliënt dit niet, dan kijkt WerkSaam of dit verwijtbaar is. WerkSaam kan dan op basis van de “Afstemmingsverordening een maatregel opleggen, waardoor de cliënt minder uitkering ontvangt.