Blad gemeenschappelijke regeling van WerkSaam Westfriesland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WerkSaam WestfrieslandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 1066VerordeningenHandhavingsverordening WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is wettelijk verplicht om een verordening te hebben die er voor zorgt dat cliënten de regels naleven en uitkeringen op de juiste plek terecht komen. Dit betekent in ieder geval het tegengaan van:

 • ten onrechte verstrekken van uitkeringen,

 • misbruik, en

 • oneigenlijk gebruik van uitkeringen.

Deze Handhavingsverordening gaat hierover. Handhaving bestaat uit: goed informeren, optimale dienstverlening, uitvoeren van controle en cliënten aanspreken wanneer zij hun verplichtingen niet nakomen. Met als doel: cliënten bewust maken van de regels rondom een uitkering en/of re-integratie, waardoor cliënten de regels uit zichzelf naleven.

 

 

Het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland;

 

gezien advies van de cliëntenraad van WerkSaam Westfriesland van 5 juni 2018 en het voorstel van het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland 14 juni 2018;

 

gelet op artikel 8b van de Participatiewet, artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

 

omdat WerkSaam een verordening moet hebben met regels voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet;

 

b e s l u i t :

 

de Handhavingsverordening WerkSaam Westfriesland te wijzigen. De tekst na wijziging is als volgt:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening betekent:

 • a.

  Bbz: het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.

 • b.

  Cliënt: een persoon die een uitkering aanvraagt, ontvangt of heeft ontvangen.

 • c.

  IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

 • d.

  IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 • e.

  Uitkering: algemene bijstand of een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz.

 • f.

  WerkSaam: het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland.

Artikel 2. Algemeen

WerkSaam zorgt voor de recht- en doelmatige uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz, waaronder het bestrijden van het ten onrechte ontvangen van een uitkering, misbruik en oneigenlijk gebruik.

Artikel 3. Preventie

 • 1.

  WerkSaam informeert de cliënt goed en tijdig over:

 • a. De rechten en plichten die zijn verbonden aan een uitkering en/of een re-integratievoorziening.

 • b. De gevolgen van het ten onrechte ontvangen van een uitkering, misbruik en oneigenlijk gebruik.

 • 2.

  WerkSaam streeft naar optimale dienstverlening en maatwerk om te bereiken dat een cliënt de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz spontaan naleeft.

Artikel 4. Controle

 • 1.

  WerkSaam onderzoekt de rechtmatigheid van een uitkering en alle informatie die van belang is voor het verstrekken van een uitkering en/of een re-integratievoorziening.

 • 2.

  WerkSaam maakt gebruik van huisbezoeken, bestandsvergelijking en andere signalen om ten onrechte ontvangen van een uitkering, misbruik en oneigenlijk gebruik te ontdekken en af te handelen.

 • 3.

  WerkSaam besluit of de uitkomst van dit onderzoek gevolgen heeft voor een uitkering en/of re-integratievoorziening van de cliënt.

Artikel 5. Terugvordering

 • 1.

  WerkSaam kan de kosten van een uitkering terugvorderen zoals genoemd in de:

 • a. artikelen 58, lid 2 en 59 van de Participatiewet,

 • b. artikelen 25 tot en met 31 van de IOAW en IOAZ,

 • c. artikelen 44 tot en met 47 van de Bbz.

 • 2.

  WerkSaam legt in beleidsregels vast op welke wijze de terugvordering van een uitkering plaats vindt.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Als deze verordening niet of niet naar redelijkheid voorziet, kan WerkSaam in bijzondere gevallen in het voordeel van de cliënt beslissen.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening WerkSaam Westfriesland.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2018,

De voorzitter, D. te Grotenhuis

De directeur, M.J. Dölle