Blad gemeenschappelijke regeling van WerkSaam Westfriesland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WerkSaam WestfrieslandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 1064VerordeningenVerordening Cliëntenparticipatie WerkSaam Westfriesland

 

Zowel de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening, de IOAW en IOAZ verlangen dat gemeenten hun cliënten laten meedenken over de uitvoering van deze wetten. Voor deze cliëntenparticipatie is in Westfriesland gekozen voor een onafhankelijke regionale cliëntenraad. Deze cliëntenraad brengt – gevraagd en ongevraagd- advies uit aan het dagelijks bestuur van WerkSaam. Advies over beleidsvoorstellen (verordeningen en beleidsregels). Dit doet de cliëntenraad voor alle inwoners uit Westfriesland die van WerkSaam een uitkering ontvangen en/of hulp nodig hebben bij het vinden van een passende baan. Deze verordening beschrijft de taak, samenstelling, werkwijze en het budget van de cliëntenraad.

 

 

Het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland;

 

gezien advies van de cliëntenraad van WerkSaam Westfriesland van 5 juni 2018 en het voorstel van het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland 14 juni 2018;

 

gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening, artikel 42 van de IOAW en IOAZ;

 

omdat WerkSaam haar cliënten wil betrekken bij de beleidsvoorbereiding en – uitvoering van deze wetten;

 

b e s l u i t :

 

de Verordening cliëntenparticipatie WerkSaam Westfriesland te wijzigen. De tekst na wijziging is als volgt:

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening betekent:

 • a.

  Cliënt: een persoon die een uitkering ontvangt of recht heeft op een voorziening op grond van:

 • • de Participatiewet,

 • • de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen,

 • • de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, of

 • • de Wet sociale werkvoorziening.

 • b.

  WerkSaam: het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland.

 • c.

  Wet: de Participatiewet, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, of de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 2. Cliëntenraad

 • 1.

  Er is een cliëntenraad die de cliënten van WerkSaam betrekt bij de uitvoering van de wet.

 • 2.

  WerkSaam benoemt de leden van de cliëntenraad voor vier jaar.

 • 3.

  Voor iedere (her-)benoeming doet de cliëntenraad een aanbeveling aan WerkSaam.

 • 4.

  De cliëntenraad bestaat uit een oneven aantal leden. Het minimum aantal leden is zeven en het maximale aantal leden is dertien personen.

 • 5.

  De cliëntenraad is zoveel mogelijk een afspiegeling van het cliëntenbestand bij WerkSaam én de gemeenten in Westfriesland.

 • 6.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt:

 • a. Op eigen verzoek.

 • b. Bij verhuizing buiten Westfriesland.

 • c. Door een besluit van WerkSaam:

 • 1. Op schriftelijk verzoek van de cliëntenraad, of

 • 2. Na advies van de cliëntenraad.

Artikel 3. Voorzitter cliëntenraad

WerkSaam (her-)benoemt een onafhankelijke voorzitter voor vier jaar.

De cliëntenraad adviseert WerkSaam over de benoeming van de voorzitter.

De voorzitter is geen lid van de cliëntenraad en heeft geen stemrecht.

Artikel 4. Ambtelijk secretaris cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad heeft een ambtelijk secretaris, aangewezen door WerkSaam.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris ondersteunt de cliëntenraad bij haar taak.

 • 3.

  In het reglement van orde van de cliëntenraad staan de taken van de ambtelijk secretaris.

Artikel 5. Taak cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad adviseert WerkSaam -gevraagd en ongevraagd- over de beleidsvoorbereiding en beleidsvorming over de wet.

 • 2.

  De cliëntenraad adviseert niet over:

 • a. Individuele klachten van cliënten.

 • b. Bezwaar- en beroepschriften van cliënten.

 • c. De bedrijfsvoering van WerkSaam.

 • 3.

  Het reglement van orde van de cliëntenraad vermeldt hoe de cliëntenraad advies uitbrengt aan WerkSaam.

 • 4.

  WerkSaam stelt het reglement van orde vast na advies van de cliëntenraad.

Artikel 6. Overleg cliëntenraad en WerkSaam

 • 1.

  De cliëntenraad en (een afvaardiging van) WerkSaam overleggen in ieder geval twee keer per jaar.

 • 2.

  De cliëntenraad brengt ieder jaar schriftelijk verslag uit van haar activiteiten en bevindingen over het afgelopen jaar. Dit verslag verschijnt uiterlijk 1 april. In dit verslag legt de cliëntenraad ook financieel verantwoording af over haar uitgaven.

 • 3.

  De cliëntenraad en WerkSaam kijken ieder jaar terug op de onderlinge samenwerking. Over deze evaluatie brengt de cliëntenraad verslag uit aan het algemeen bestuur.

Artikel 7. Budget en faciliteiten cliëntenraad

 • 1.

  De begroting van WerkSaam vermeldt ieder jaar een eigen budget voor de cliëntenraad.

 • 2.

  Dit budget is bedoeld voor:

 • a. De onkostenvergoeding van de leden van de cliëntenraad.

 • b. Uitgaven op het gebied van scholing/training en deskundigheidsbevordering.

 • c. Overige uitgaven nodig om als cliëntenraad te kunnen werken.

 • 3.

  WerkSaam zorgt ervoor dat de cliëntenraad beschikt over de faciliteiten die nodig zijn om te haar taak te kunnen vervullen.

Artikel 8. Wijziging verordening

Het algemeen bestuur biedt een wijziging van deze verordening eerst bij de cliëntenraad aan.

Artikel 9. Onvoorziene situaties

In situaties waarin deze verordening niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist WerkSaam.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie WerkSaam Westfriesland.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2018,

De voorzitter, D. te Grotenhuis

De directeur, M.J. Dölle

Toelichting

 

Artikel 2 . Cliëntenraad

Dit artikel beschrijft de benoeming, het aantal leden en de samenstelling van de cliëntenraad. De cliëntenraad vormt zoveel mogelijk een “doorsnee” van het cliëntenbestand van WerkSaam en de zeven gemeenten in Westfriesland.

 

Artikel 4. Ambtelijk secretaris cliëntenraad

WerkSaam zorgt voor een ambtelijk secretaris die de cliëntenraad administratief ondersteunt. Bijvoorbeeld door tijdig informatie te verzenden aan alle leden, het maken van de agenda en het verzorgen van de notulen van de vergaderingen.

 

Artikel 5. Taak cliëntenraad

De cliëntenraad adviseert over het (nieuwe) beleid dat WerkSaam voert bij de uitvoering van de Participatiewet, Wsw, IOAW en IOAZ. De cliëntenraad bepaalt zelf of zij een advies uitbrengt.

 

Voor de bedrijfsvoering is de ondernemingsraad de gesprekspartner van WerkSaam. De cliëntenraad is ook geen aanspreekpunt voor klachten of bezwaren van individuele cliënten. Voor klachten heeft WerkSaam een klachtenregeling. Voor bezwaren tegen een besluit van WerkSaam bestaat er een bezwaarschriftprocedure.

 

Artikel 6. Overleg cliëntenraad en WerkSaam

De cliëntenraad overlegt minimaal twee keer per jaar met WerkSaam. Van haar activiteiten en bevindingen maakt de cliëntenraad een jaarverslag. Ook bespreken de cliëntenraad en WerkSaam ieder jaar hoe de onderlinge samenwerking is verlopen.

 

Artikel 7. Budget en faciliteiten cliëntenraad

Om haar werk te kunnen doen, heeft de cliëntenraad een eigen budget. Ook kan zij de faciliteiten bij WerkSaam gebruiken. Het budget is bedoeld voor uitgaven zoals:

• Aanschaf documentatie en vaktijdschriften.

• Professionele ondersteuning.

• Scholing/training en deskundigheidsbevordering.

• De onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de cliëntenraad.