Besluit aanwijzing toezichthouders BRZO Omgevingsdienst Groningen 2017

 

De directeur Omgevingsdienst Groningen

Overwegende dat

 • -

  door het college van de Gedeputeerde Staten van Groningen, verschillende toezichts- en handhavingstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving zijn gemandateerd aan de directeur Omgevingsdienst Groningen;

 • -

  de Omgevingsdienst Groningen is aangewezen als BRZO Rud voor het grondgebied van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe;

 • -

  tussen de Omgevingsdienst Groningen, de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe een overeenkomst is gesloten waarin afspraken zijn gemaakt omtrent de bevoegdheden en verantwoordelijkheden die zij hebben ten opzichte van elkaar en de bevoegde gezagen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de BRZO- en RIE-4 bedrijven;

 • -

  ter uitvoering van die overeenkomst de bevoegde gezagen waar nodig elkaars medewerkers aanwijzen als toezichthouders, om toezicht te kunnen uitoefenen in elkaars werkgebied;

 • -

  de personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift moeten worden aangewezen;

Gelet op

 • -

  het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht

 • -

  de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen

 • -

  de artikelen 5:11 en 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder genoemde wetten, wettelijke voorschriften en daaruit voortvloeiende verordeningen;

 • -

  de besluiten van de colleges van gedeputeerde staten van Groningen, Friesland en Drenthe, waarbij deze bestuursorganen, ieder voor zover het de uitoefening van hun bevoegdheid betreft, aan de directeur van de Omgevingsdienst Groningen mandaat hebben verleend voor het aanwijzen, dan wel het intrekken van aanwijzing, van toezichthoudende ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens gelden wet- en regelgeving ten aanzien van BRZO- en RIE4-inrichtingen:

 • -

  Brzo 2015;

 • -

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 daarvan genoemde wetten;

 • -

  De in geval van wetswijziging daarvoor in de plaats tredende regelgeving, voor zover de aard en de strekking daarvan niet verandert;

Besluit

I.Met inachtneming van de in de considerans vermelde mandaatbesluiten als toezichthoudende ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens voormeld BRZO/RIE 4 aan te wijzen:

De medewerkers die als ambtenaar zijn aangesteld om bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing werkzaam te zijn in de functie van

 • -

  Toezichthouder A

 • -

  Senior Toezichthouder

De medewerkers die als ambtenaar zijn aangesteld om bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe werkzaam te zijn in de functie

 • -

  Adviseur III

 • -

  Medewerker Handhaving I

II Tevens worden aangewezen toezichthouders van buiten de onder I genoemde omgevingsdiensten die werkzaam zijn op basis van inhuur, of op een andere basis, en die belast zijn met de toezichthoudende taken behorende bij de functies zoals weergegeven onder I.

III De onder II genoemde functionarissen worden gedurende de inhuur aangesteld als tijdelijk onbezoldigd ambtenaar, dit uitsluitend ten behoeve van het uitoefenen van de functie.

IV De aanwijzing tot toezichthouder vervalt voor de medewerkers onder I bij uitdiensttreding bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing of de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. De aanwijzing voor medewerkers onder II vervalt bij beëindiging van hun werkzaamheden voor deze omgevingsdiensten .

V Bekendmaking

1.Aan de onder I en II genoemde medewerkers wordt, ten behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens voormelde wetten en verordeningen, een

legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”;

 • 2.

  Dit besluit wordt conform artikel 3:42 van de Awb bekend gemaakt door plaatsing van dit besluit in het Blad Gemeenschappelijke Regeling en treedt in werking met ingang van de dag nadat het daarin bekend is gemaakt.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit aanwijzing toezichthouders BRZO Omgevingsdienst Groningen 2017".

Veendam 6 februari 2017

Namens het college van gedeputeerde staten van Groningen,

De directeur van de Omgevingsdienst Groningen a.i,

S.M.M. Borgers

Naar boven