Blad gemeenschappelijke regeling van Regio Gooi en Vechtstreek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regio Gooi en VechtstreekBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 666Overige besluiten van algemene strekkingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Gelet op het bepaalde in de artikelen 5, 9, 10 en 11 van de “Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017”

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 met de volgende nadere regels inzake:

 

1. de aanwijzing van de inzamelplaatsen (artikel 5 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017);

2. de gescheiden aanbieding van bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld (artikel 9 lid 2 van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017);

3. de dagen en tijdstippen waarop huishoudelijke afvalstoffen alsmede de daarin onderscheiden bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden (artikel 10 Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017);

4. aan te wijzen via welk (al of niet vanwege de GAD verstrekt) inzamelmiddel en via welke inzamelvoorziening de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken, de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval, de inzameling van papier en karton, de inzameling van textiel, de inzameling van glas en de inzameling van huishoudelijk restafval dient plaats te vinden (artikel 11 lid 1 Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017);

5. het gebruik van inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij of nabij een perceel en het gebruik van inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel (artikel 11 lid 2 Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017).

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Afvalstoffenverordening: Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017.

 • 2.

  Asbest: asbest zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 1 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

 • 3.

  GAD: de in de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 aangewezen inzameldienst welke deel uitmaakt van de organisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek.

 • 4.

  Gemeenten: de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

 • 5.

  Inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, ten behoeve van één huishouden.

 • 6.

  Inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd bewaarmiddel of –plaats, bijvoorbeeeld een verzamelcontainer of een wijkcontainer ten behoeve van meerdere huishoudens.

 • 7.

  Klein chemisch afval (kca): huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu.

 • 8.

  Regio: de Regio Gooi en Vechtstreek.

 • 9.

  Scheidingsstation: de door het dagelijks bestuur van de Regio op grond van artikel 5 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 aangewezen inzamelplaatsen waar gelegenheid is om huishoudelijke afvalstoffen met inbegrip van grove huishoudelijke afvalstoffen achter te laten.

 

Hoofdstuk 2 De aanwijzing van de inzamelplaatsen (artikel 5 lid 1 van de Afvalstoffenverordening)  en de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen met inbegrip van grof huishoudelijk afval dienen te worden achtergelaten (artikel 5 lid 2 Afvalstoffenverordening)

Artikel 2 Scheidingsstations

 • 1.

  Er zijn vier plaatsen in de Regio Gooi en Vechtstreek waar voor gebruikers van een perceel op het grondgebied van de Regio waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan gelegenheid is huishoudelijk afval met inbegrip van grof huishoudelijk afval achter te laten.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde plaatsen zijn:

  • a.

   het scheidingsstation Bussum, de Nieuwe Vaart 2, 1401 GP Bussum;

  • b.

   het scheidingsstation Hilversum, Nieuwe Crailoseweg 6a, 1222 AB Hilversum;

  • c.

   het scheidingsstation Huizen Ambachtsweg 13, 1271 AL Huizen;

  • d.

   het scheidingsstation Weesp, Nijverheidslaan 1c, 1382 LE Weesp.

 • 3.

  De openingstijden van de in lid 2 vermelde scheidingsstations zijn dinsdag t/m vrijdag van 8.30 uur – 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 uur – 16.00 uur met dien verstande dat de scheidingsstations op feestdagen gesloten zijn. Het scheidingsstation in Hilversum is ook op maandag geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Artikel 3 Toegang

 • 1.

  Alleen inwoners van de gemeenten zijn gerechtigd huishoudelijke afvalstoffen, met inachtneming van de regels in dit besluit, aan te bieden op de scheidingsstations.

 • 2.

  Medewerkers van de Regio werkzaam op de scheidingsstations zijn gerechtigd bezoekers van het scheidingsstation te verzoeken met behulp van een geldig identiteitsbewijs aan te tonen dat hij of zij inwoner is van een van de gemeenten.

 • 3.

  Indien een bezoeker van het scheidingsstation geen inwoner is van een van de gemeenten of zich niet wil of kan identificeren kan de bezoeker de toegang tot het scheidingsstation worden ontzegd.

Artikel 4 Vervoeren van huishoudelijke afvalstoffen

Het vervoeren van op een scheidingsstation aan te bieden huishoudelijke afvalstoffen dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van toegangswegen, scheidingsstation en/of omgeving daarvan kan ontstaan.

Artikel 5 Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Het is niet toegestaan andere afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen waaronder grove huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden op de scheidingsstations.

 • 2.

  De aanbieder van huishoudelijke afvalstoffen en/of grove huishoudelijke afvalstoffen dient de aan te bieden stoffen zo veel mogelijk gescheiden aan te bieden en zelf in de daarvoor bestemde containers op de scheidingsstations te deponeren.

Artikel 6 Algemene gedragsregels

 • 1.

  Het betreden van het scheidingsstation geschiedt op eigen risico.

 • 2.

  De aanwijzingen van medewerkers van de GAD werkzaam op de scheidingsstations dienen ten allen tijde opgevolgd te worden. Tot de op te volgen aanwijzingen kan behoren de aanwijzing om een aan te bieden gesloten doos/huisvuilzak te openen ter controle op het naleven van de scheidingsregels.

 • 3.

  Kinderen die het scheidingsstation bezoeken dienen onder voortdurend toezicht te staan van diegene die de kinderen heeft meegenomen.

 • 4.

  Het is niet toegestaan te roken of om alcoholhoudende drank te nuttigen tijdens het bezoeken van het scheidingsstation.

 • 5.

  Het is niet toegestaan op de scheidingsstations harder dan stapvoets te rijden.

 • 6.

  Bij het verlaten van het vervoermiddel dient de motor van het vervoermiddel te worden stilgezet. Tevens dient het voertuig zodanig te worden geparkeerd dat geen hinder en/of gevaar ontstaat voor anderen.

 • 7.

  Het doorzoeken en/of meenemen van (herbruikbare) afvalstoffen is verboden.

Artikel 7 Asbest

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van dit besluit is het inwoners van de gemeenten toegestaan maximaal 35 vierkante meter hecht gebonden asbest golfplaten en/of maximaal 35 vierkante meter asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking en asbesthoudende huishoudelijke producten op een scheidingsstation aan te bieden.

 • 2.

  Indien een inwoner van de gemeenten asbest of asbesthoudende afvalstoffen wil aanbieden op een van de scheidingsstations dan meldt hij dit bij aankomst op het scheidingsstation bij een van de medewerkers van de GAD werkzaam op het betreffende scheidingsstation.

 • 3.

  Asbest en/of asbesthoudende afvalstoffen dienen als volgt te worden aangeboden:

  • nat en op deugdelijke wijze dubbel (luchtdicht) ingepakt in stevig doorzichtig plastic (PE folie of zak van minimaal 0.2 mm dikte) en sterkte dat deze niet scheurt;

  • de verpakking dient te zijn voorzien van het officiële asbest logo.

  • de verpakking moet zorgvuldig zijn afgesloten en dichtgeplakt met plakband / tape.

 • 4.

  Niet of onjuist verpakt asbest wordt geweigerd.

 • 5.

  Het (o)verpakken van asbest en/of asbesthoudende afvalstoffen op een scheidingsstation is niet toegestaan.

Artikel 8 Klein chemisch afval (kca)

 • 1.

  Het is inwoners van de gemeenten toegestaan kca aan te bieden op de scheidingsstations.

 • 2.

  Kca dient stevig verpakt bij voorkeur in de originele verpakking te worden afgegeven op de daarvoor bestemde balie in het kca-depot op het scheidingsstation.

   

Hoofdstuk 3 De gescheiden aanbieding van bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld (artikel 9 lid 2 van de Afvalstoffenverordening)

Artikel 9 Groente- fruit- en tuinafval (gft)

 • 1.

  Groente- fruit- en tuinafval dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden in de met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 van dit besluit ten behoeve van de gebruiker van een perceel aangewezen inzamelmiddel of inzamelvoorziening.

 • 2.

  Groente- fruit- en tuinafval dient niet verontreinigd met andere stoffen waaronder plastics te worden aangeboden in ten behoeve van de gebruiker van een perceel met inachtneming van artikel 27 van dit besluit aangewezen inzamelmiddel of inzamelvoorziening.

 • 3.

  Vermenging van groente- fruit- en tuinafval met zogenoemde composteerbare plastics dan wel met zeer dunne plastic folies die gebruikt zijn om het gft-afval voorafgaande aan de aanbieding in op te slaan is toegestaan.

 • 4.

  Indien ten behoeve van de gebruiker van een perceel geen inzamelmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen dient het vrijkomende groente- fruit en tuinafval te worden aangeboden tezamen met het huishoudelijk restafval.

Artikel 10 Papier en karton (opk)

 • 1.

  Papier en karton dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden in de met inachtneming van het bepaalde in artikel 28 van dit besluit ten behoeve van de gebruiker van een perceel aangewezen inzamelmiddel of inzamelvoorziening.

 • 2.

  Papier en karton mag gescheiden van andere afvalstoffen eveneens worden aangeboden in de daarvoor bestemde en als zodanig aangeduide inzamelvoorzieningen op de scheidingsstations.

 • 3.

  Papier en karton mag gescheiden van andere afvalstoffen eveneens worden aangeboden bij clubs, scholen en/of verenigingen die op grond van artikel 4, lid 1 onderdeel a, van de afvalstoffenverordening zijn aangewezen en vermeld staan op het aan dit besluit gehechte overzicht (bijlage 1).

 • 4.

  Papier en karton dient droog en niet verontreinigd met andere stoffen te worden aangeboden.

Artikel 11 Glas

 • 1.

  Glas dient op kleur gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden in de met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 aangewezen door of vanwege de GAD geplaatste inzamelvoorzieningen (glasbakken).

 • 2.

  Vlakglas mag alleen gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen worden aangeboden en gedeponeerd in de daarvoor bestemde en als zodanig aangeduide inzamelvoorziening(en) op de scheidingsstation(s).

Artikel 12 Textiel

 • 1.

  Textiel dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden in de met inachtneming van het bepaalde in artikel 30 van dit besluit ten behoeve van de gebruiker van een perceel aangewezen inzamelvoorziening.

 • 2.

  Textiel gescheiden van andere afvalstoffen, mag eveneens worden aangeboden in het door daartoe aangewezen inzamelaars vermeld op het aan dit besluit gehechte overzicht (bijlage 2) verstrekte inzamelmiddel.

 • 3.

  Textiel gescheiden van andere afvalstoffen, mag eveneens worden aangeboden in de door daartoe aangewezen inzamelaars vermeld op het aan dit besluit gehechte overzicht (bijlage 3) geplaatste en als zodanig aangeduide inzamelvoorziening.

 • 4.

  Textiel dient droog en niet verontreinigd met bijvoorbeeld olie of verf te worden aangeboden in het daarvoor bestemde inzamelmiddel of de daarvoor bestemde inzamelvoorziening.

Artikel 13 Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd)

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken dienen gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden in de met inachtneming van het bepaalde in artikel 26 van dit besluit aangewezen inzamelvoorziening of inzamelmiddel.

Artikel 14 Afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (aeea)

 • 1.

  Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden:

  • op één van de scheidingsstations;

  • aan de detaillist die verplicht is tot inname van elektrische en elektronische apparatuur;

  • aan de GAD na het maken van een afspraak. Deze mogelijkheid is er niet voor afgedankte elektrische of elektronische apparatuur klein van omvang.

 • 2.

  Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel dient koel- en vriesapparatuur leeg te worden aangeboden.

Artikel 15 Klein chemisch afval (kca)

Klein chemisch afval dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden:

 • a.

  op één van de scheidingsstations;

 • b.

  aan de detaillist die een inzamelplicht heeft tot inzameling van één of meerdere stromen klein chemisch afval.

Artikel 16 Grove huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Grove huishoudelijke afvalstoffen dienen gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden:

  • a.

   op één van de scheidingsstations in de regio;

  • b.

   aan de GAD na het maken van een afspraak als bedoeld in artikel 24 van dit besluit.

 • 2.

  Grove huishoudelijke afvalstoffen die ter inzameling op afspraak worden aangeboden dienen op ordelijke wijze te worden geplaatst. Planken en/of staven dienen in hanteerbare bundels met een maximale lengte van 2 meter te worden samengebonden. Aanbieding dient plaats te vinden op een voor het inzamelvoertuig goed bereikbare plek. De ter inzameling aangeboden grove huishoudelijke afvalstoffen dienen zodanig vrij te liggen dat het opgepakt kan worden met een kraan.

Artikel 17 Grof tuinafval

 • 1.

  Grof tuinafval dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden:

  • a.

   op één van de scheidingsstations in de regio;

  • b.

   aan de GAD na het maken van een afspraak als bedoeld in artikel 24 van dit Besluit.

 • 2.

  Grof tuinafval dat ter inzameling op afspraak wordt aangeboden dient op ordelijke wijze te worden geplaatst. Verder dient grof tuinafval, in hanteerbare bundels samengebonden, met een maximale lengte van 2 meter en een maximaal gewicht van 15 kg te worden aangeboden. Aanbieding dient plaats te vinden op een voor het inzamelvoertuig goed bereikbare plek. Het ter inzameling aangeboden grof tuinafval dient zodanig vrij te liggen dat het opgepakt kan worden met een kraan.

Artikel 18 (Auto)banden

(Auto)banden (al of niet met velg) dienen gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen te worden aangeboden:

 • a.

  aan garagebedrijven waaraan in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij Algemene Maatregel van Bestuur een inzamelplicht voor (auto)banden is opgelegd;

 • b.

  tot een maximum van vijf autobanden per kalenderjaar in de daarvoor bestemde en als zodanig aangeduide inzamelvoorzieningen op één van de scheidingsstations.

Artikel 19 Asbesthoudende en op asbest gelijkende stoffen

Asbesthoudende en op asbest gelijkende stoffen mogen gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen en in overeenstemming met de regels in het Asbestverwijderingsbesluit worden aangeboden op de scheidingsstations.

Artikel 20 Maximaal gewicht/volume aanbieding grove huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van grof tuinafval en elektrische- en/of elektronische apparatuur

 • 1.

  De gebruiker van een perceel op het grondgebied van een van de gemeenten mag grove huishoudelijke afvalstoffen -met uitzondering van grof tuinafval en elektrische- en/of elektronische apparatuur-  met een volume van maximaal 1,0 m3 of tot een gewicht van maximaal 100 kg eenmaal per veertien dagen kosteloos aanbieden op een van de vier scheidingsstations.

 • 2.

  Indien het maximum van 1 m3 of het gewicht van 100 kg, als vermeld in lid 1 wordt overschreden dan is de aanbieder een tarief verschuldigd per elke volgende m3 dan wel 100 kg. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting voor de Regio Gooi en Vechtstreek het verschuldigde tarief per m3 / 100 kg grove huishoudelijke afvalstoffen vast.

Artikel 21 Huishoudelijk restafval

 • 1.

  Huishoudelijk restafval dient gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling te worden aangeboden in met inachtneming van het bepaalde in artikel 30 in dit besluit ten behoeve van de gebruiker van een perceel aangewezen inzamelvoorziening of inzamelmiddel.

 • 2.

  Per perceel of per afzonderlijk gebruikt perceelsgedeelte mogen ten hoogste 8 vuilniszakken tegelijk per week worden aangeboden.

 • 3.

  De inhoud van de ter inzameling aangeboden vuilniszakken mag niet zwaarder zijn dan 12 kg.

 • 4.

  De inhoud van de ter inzameling aangeboden minicontainer van 140l mag niet zwaarder zijn dan 55 kg, de inhoud van de ter inzameling aangeboden minicontainer van 240l mag niet zwaarder zijn dan 75 kg.

 • 5.

  Huishoudelijk restafval mag gescheiden van de overige huishoudelijke afvalstoffen worden aangeboden op één van de scheidingsstations.

   

Hoofdstuk 4 De dagen en tijdstippen waarop huishoudelijke afvalstoffen alsmede de daarin onderscheiden bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden (artikel 10 Afvalstoffenverordening)

Bij percelen aanbieden

Artikel 22 Inzamelkalender

 • 1.

  Er is een periodiek verschijnende inzamelkalender beschikbaar waarop aangegeven de dagen waarop huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton, textiel, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken en kerstbomen bij percelen worden ingezameld.

 • 2.

  Op de onder lid 1 bedoelde dagen vindt de inzameling plaats van 7.30 uur tot 22.00 uur met dien verstande dat er sprake kan zijn van afwijkende dagen en tijdstippen van inzameling ten gevolge van afwijkende inzameldagen in verband met bijvoorbeeld feestdagen.

 • 3.

  De inzamelkalender wordt op verzoek per perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan verspreid. De inzamelkalender kan ook geraadpleegd worden op de website van de GAD (www.gad.nl).

Artikel 23 Dagen en tijdstippen aanbieden

 • 1.

  Het is verboden de in artikel 22 lid 1 van dit besluit vermelde (bestanddelen uit) huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden vóór 20.00 uur van de dag voorafgaande aan de dag waarop volgens de inzamelkalender inzameling plaatsvindt.

 • 2.

  De in artikel 22 lid 1 van dit besluit vermelde fractie(s) dient (dienen) op de inzamelkalender vermelde inzameldag uiterlijk om 7.30 uur op of nabij de openbare weg ter inzameling te worden aangeboden.

 

Op afspraak aanbieden

Artikel 24 Inzameling op afspraak

 • 1.

  Grof tuinafval, grove huishoudelijke afvalstoffen en omvangrijke elektrische of elektronische apparatuur kan ter inzameling worden aangeboden aan de GAD na een daartoe gemaakte afspraak over de datum waarop de GAD het aangeboden grof tuinafval, grof huishoudelijk afval of de omvangrijke elektrische of elektronische apparatuur komt ophalen.

 • 2.

  Het is verboden de in lid 1 van dit artikel genoemde ter inzameling op afspraak aangeboden afvalstoffen op of nabij de weg te plaatsen of geplaatst te houden vóór 20.00 uur van de dag voorafgaande aan de datum waarvoor de onder 1 bedoelde ophaalafspraak is gemaakt.

 • 3.

  Bij het maken van de afspraak als vermeld onder 1 kunnen van de zijde van de GAD voorzover nodig ook aanwijzingen worden gegeven over wijze van plaatsen, aanbieden dan wel verpakken van het aangeboden afval.

 • 4.

  De aanbieder van in lid 1 van dit artikel genoemde ter inzameling op afspraak aangeboden afvalstoffen dient in lid 3 vermelde aanwijzingen bij de aanbieding in acht te nemen.

 • 5.

  De in lid 1 van dit artikel op afspraak ter inzameling aangeboden afvalstoffen dienen op de afgesproken inzameldag uiterlijk om 7.30 uur op of nabij de openbare weg ter inzameling te worden aangeboden.

 • 6.

  Voorzover afvalstoffen bestemd voor inzameling na aanbieding door de GAD niet zijn meegenomen, is de aanbieder verplicht deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk om 20.00 uur van de weg te verwijderen en op eigen terrein te plaatsen. Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder te worden verwijderd.

   

Glas aanbieden

Artikel 25 Inzameling voor glas

Het is verboden tussen 21.00 uur en 7.30 uur glas te werpen in de daartoe bestemde en als zodanig aangeduide inzamelvoorziening voor glas.

 

Hoofdstuk 5 Aanwijzen via welk (al of niet vanwege de GAD verstrekt) inzamelmiddel en via welke inzamelvoorziening de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken, de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval, de inzameling van papier en karton, de inzameling van textiel, de inzameling van glas en de inzameling van huishoudelijk restafval dient plaats te vinden (artikel 11 lid 1 Afvalstoffenverordening)

Artikel 26 Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd)

Voor de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken worden aangewezen:

 • 1.

  Het door de GAD verstrekte inzamelmiddel te weten een minicontainer met oranje deksel voor de gebruikers van de percelen die zijn aangegeven met een groene of blauwe stip op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen (bijlage 5) UB2017-01, UB2017-02, UB2017-03, UB2017-04, UB2017-05, UB2017-06, UB2017-07, UB2017-08, UB2017-09, UB2017-10, UB2017-11, UB2017-12, UB2017-13, UB2017-14, UB2017-15, UB2017-16, UB2017-17, UB2017-18, UB2017-19, UB2017-20, UB2017-21, UB2017-22, UB2017-23, UB2017-24, UB2017-25, UB2017-26, UB2017-27, UB2017-28 en UB2017—29.

 • 2.

  De door de GAD geplaatste inzamelvoorzieningen te weten verzamelcontainers voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken voor de gebruikers van de percelen die zijn aangegeven met een rode of paarse stip op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen (bijlage 4) UB2017-01, UB2017-02, UB2017-03, UB2017-04, UB2017-05, UB2017-06, UB2017-07, UB2017-08, UB2017-09, UB2017-10, UB2017-11, UB2017-12, UB2017-13, UB2017-14, UB2017-15, UB2017-16, UB2017-17, UB2017-18, UB2017-19, UB2017-20, UB2017-21, UB2017-22, UB2017-23, UB2017-24, UB2017-25, UB2017-26, UB2017-27, UB2017-28 en UB2017-29.

 • 3.

  De pmd-zakken voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken voor de overige gebruikers van percelen.

Artikel 27 Groente- fruit- en tuinafval (gft)

Voor de inzameling van groente- fruit- en tuinafval wordt aangewezen:

 • 1.

  Het door de GAD verstrekte inzamelmiddel te weten een minicontainer met groene deksel voor de gebruikers van percelen die zijn aangegeven met een groene of blauwe stip op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen (bijlage 4) UB2017-01, UB2017-02, UB2017-03, UB2017-04, UB2017-05, UB2017-06, UB2017-07, UB2017-08, UB2017-09, UB2017-10, UB2017-11, UB2017-12, UB2017-13, UB2017-14, UB2017-15, UB2017-16, UB2017-17, UB2017-18, UB2017-19, UB2017-20, UB2017-21, UB2017-22, UB2017-23, UB2017-24, UB2017-25, UB2017-26, UB2017-27, UB2017-28 en UB2017-29.

 • 2.

  De door de GAD geplaatste inzamelvoorzieningen te weten verzamelcontainers voor groente-, fruit- en tuinafval voor alle gebruikers van percelen die zijn aangegeven met een rode of paarse stip op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen (bijlage 5) UB2017-01, UB2017-02, UB2017-03, UB2017-04, UB2017-05, UB2017-06, UB2017-07, UB2017-08, UB2017-09, UB2017-10, UB2017-11, UB2017-12, UB2017-13, UB2017-14, UB2017-15, UB2017-16, UB2017-17, UB2017-18, UB2017-19, UB2017-20, UB2017-21, UB2017-22, UB2017-23, UB2017-24, UB2017-25, UB2017-26, UB2017-27, UB2017-28, UB2017-29.

Artikel 28 Papier en karton (opk)

Voor de inzameling vanpapier en karton wordt aangewezen:

 • 1.

  Het door de GAD verstrekte inzamelmiddel te weten een minicontainer met blauwe deksel voor de gebruikers van de percelen die zijn aangegeven met een groene of blauwe stip op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen (bijlage 4) UB2017-01, UB2017-02, UB2017-03, UB2017-04, UB2017-05, UB2017-06, UB2017-07, UB2017-08, UB2017-09, UB2017-10, UB2017-11, UB2017-12, UB2017-13, UB2017-14, UB2017-15, UB2017-16, UB2017-17, UB2017-18, UB2017-19, UB2017-20, UB2017-21, UB2017-22, UB2017-23, UB2017-24, UB2017-25, UB2017-26, UB2017-27, UB2017-28 en UB2017-29.

 • 2.

  De door GAD geplaatste inzamelvoorzieningen te weten verzamelcontainers voor papier en karton voor alle gebruikers van percelen die zijn aangegeven met een rode of paarse stip op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen (bijlage 5) UB2017-01, UB2017-02, UB2017-03, UB2017-04, UB2017-05, UB2017-06, UB2017-07, UB2017-08, UB2017-09, UB2017-10, UB2017-11, UB2017-12, UB2017-13, UB2017-14, UB2017-15, UB2017-16, UB2017-17, UB2017-18, UB2017-19, UB2017-20, UB2017-21, UB2017-22, UB2017-23, UB2017-24, UB2017-25, UB2017-26, UB2017-27, UB2017-28 en UB2017-29.

Artikel 29 Glas

Voor de inzameling van glas worden aangewezen de door of namens / in opdracht van de GAD geplaatste inzamelvoorzieningen te weten glasbakken voor alle gebruikers van percelen, waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan, in de gemeenten.

Artikel 30 Textiel

Voor de inzameling van textiel worden aangewezen de door of namens / in opdracht van de GAD geplaatste inzamelvoorzieningen voor alle gebruikers van percelen, waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan, in de gemeenten.

Artikel 31 Huishoudelijk restafval

Voor de inzameling van huishoudelijk restafval wordt aangewezen:

 • 1.

  Het door de GAD verstrekte inzamelmiddel te weten een minicontainer met grijze deksel voor de gebruikers van de percelen die zijn aangegeven bij dit besluit behorende overzichtstekeningen (bijlage 4) UB2017-01, UB2017-02, UB2017-03, UB2017-04, UB2017-05, UB2017-06, UB2017-07, UB2017-08, UB2017-09, UB2017-10, UB2017-11, UB2017-12, UB2017-13, UB2017-14, UB2017-15, UB2017-16, UB2017-17, UB2017-18, UB2017-19, UB2017-20, UB2017-21, UB2017-22, UB2017-23, UB2017-24, UB2017-25, UB2017-26, UB2017-27, UB2017-28 en UB2017-29.

 • 2.

  De door de GAD geplaatste inzamelvoorzieningen te weten verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval voor de gebruikers van de percelen die zijn aangegeven bij dit besluit behorende overzichtstekeningen (bijlage 5) UB2017-01, UB2017-02, UB2017-03, UB2017-04, UB2017-05, UB2017-06, UB2017-07, UB2017-08, UB2017-09, UB2017-10, UB2017-11, UB2017-12, UB2017-13, UB2017-14, UB2017-15, UB2017-16, UB2017-17, UB2017-18, UB2017-19, UB2017-20, UB2017-21, UB2017-22, UB2017-23, UB2017-24, UB2017-25, UB2017-26, UB2017-27, UB2017-28 en UB2017-29.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel de door de GAD geplaatste verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval voor de gebruikers van de percelen met de adressen die zijn opgenomen in het aan dit besluit gehechte overzicht (bijlage 6).

 • 4.

  De door de gebruiker aangeschafte huisvuilzakken voor de gebruikers van de percelen met de adressen die zijn gelegen in de groen gearceerde gebieden op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen (bijlage 4) UB2017-01, UB2017-02, UB2017-03, UB2017-04, UB2017-05, UB2017-06, UB2017-07, UB2017-08, UB2017-09, UB2017-10, UB2017-11, UB2017-12, UB2017-13, UB2017-14, UB2017-15, UB2017-16, UB2017-17, UB2017-18, UB2017-19, UB2017-20, UB2017-21, UB2017-22, UB2017-23, UB2017-24, UB2017-25, UB2017-26, UB2017-27, UB2017-28 en UB2017-29.

   

Hoofdstuk 6 Regels over het gebruik van inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij of nabij een perceel en over het gebruik van inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel (artikel 11 lid 2 Afvalstoffenverordening)

Minicontainers

Artikel 32 Gebruiker

 • 1.

  De GAD verstrekt minicontainers ten behoeve van die percelen waarvoor een minicontainer het met inachtneming van het bepaald in de artikelen 26, 27, 28 en 31 aangewezen inzamelmiddel is.

 • 2.

  De GAD blijft eigenaar van de ten behoeve van percelen verstrekte minicontainers.

 • 3.

  De gebruiker van een perceel aan wie een of meerdere minicontainers zijn verstrekt draagt zorg voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van de verstrekte minicontainer(s).

 • 4.

  Indien de gebruiker van een perceel, aan wie een of meerdere minicontainers zijn verstrekt, verhuist dienen de minicontainers achter gelaten te worden ten behoeve van de opvolgende gebruiker van het betreffende perceel.

Artikel 33 Gebruik en onderhoud

 • 1.

  De GAD draagt zorg voor het noodzakelijke technische onderhoud van de door de GAD verstrekte minicontainers.

 • 2.

  De gebruiker van de door de GAD verstrekte minicontainer(s) draagt zorg voor het gebruik van de minicontainer in overeenstemming met het aangegeven gebruiksdoel.

 • 3.

  De gebruiker van de door de GAD verstrekte minicontainer(s) draagt zorg voor het schoonhouden van de verstrekte minicontainer(s) zodanig dat geen stank- of geurhinder ontstaat én voorts zodanig dat de medewerkers van de GAD geen hinder ondervinden van verontreiniging van de minicontainer(s) bij het ledigen en terugplaatsen daarvan.

 • 4.

  Het schoon houden van de minicontainer(s) dient plaats te vinden met niet bijtende, niet agressieve op kunststof inwerkende schoonmaakmiddelen.

Artikel 34 Kleur deksel minicontainer

 • 1.

  De minicontainer met groene deksel mag alleen gebruikt worden voor het ter inzameling aanbieden van groente- fruit- en tuinafval.

 • 2.

  De minicontainer met blauwe deksel mag alleen gebruikt worden voor het ter inzameling aanbieden van papier en karton.

 • 3.

  De minicontainer met oranje deksel mag alleen gebruikt worden voor het ter inzameling aanbieden van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken.

 • 4.

  De minicontainer met grijze deksel mag alleen gebruikt worden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk restafval.

Artikel 35 Aanbieding vlees- en visresten in warme periodes

In warme tot zeer warme periodes is het toegestaan ter voorkoming van maden om vlees- en visresten te deponeren in de minicontainer met grijze deksel als deze op grond van het ophaalschema eerder geledigd wordt dan de minicontainer met groene deksel.

Artikel 36 Hete of brandende (vloei)stoffen

Hete of brandende (vloei)stoffen mogen niet gedeponeerd worden in de verstrekte minicontainer(s).

Artikel 37 Aanbieding minicontainer en huisvuilzakken

 • 1.

  Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen met behulp van minicontainers of met behulp van huisvuilzakken dient ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan op het voetpad zo dicht mogelijk bij de openbare rijweg of – bij het ontbreken van een voetpad- aan de kant van de openbare rijweg, zodanig dat voetgangers en andere verkeersdeelnemers niet gehinderd worden en de doorgang onbelemmerd plaatsvindt.

 • 2.

  Het deksel van ter lediging aangeboden minicontainers dient gesloten te zijn.

 • 3.

  De ter lediging aangeboden minicontainer:

 • dient deze in een wijk waar de achterlader rijdt met de handgreep in de richting van de rijweg te worden geplaatst;

 • dient deze in een wijk waar de zijlader rijdt met de handgreep van de rijweg af te te worden geplaatst.

 • 4.

  Het is verboden afvalstoffen naast/op de aangeboden minicontainer(s) te plaatsen.

 • 5.

  Ter inzameling aangeboden huisvuilzakken mogen geen scherpe voorwerpen en/of uitsteeksels te bevatten.

Artikel 38 Aantal minicontainers per perceel

 • 1.

  Percelen voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aangewezen op minicontainers worden door de GAD standaard voorzien van:

 • één minicontainer voor groente- fruit- en tuinafval;

 • één minicontainer voor papier en karton;

 • één minicontainer voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken;

 • één minicontainer voor huishoudelijk restafval.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan -na een daartoe strekkend verzoek van de gebruiker van een perceel- voor het aanbieden van restafval één extra minicontainer met 140 l inhoud óf in de plaats van de verstrekte minicontainer met een inhoud van 140 l een minicontainer met een inhoud van 240 l voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk restafval worden verstrekt indien sprake is van:

  • een huishouden bestaande uit zes of meer personen;

  • een huishouden met twee of meer kinderen in de luiers;

  • er voor een of meer van de leden van het betreffende huishouden medische redenen zijn voor de noodzaak tot een extra minicontainer.

 • 3.

  Doet de situatie als vermeld in lid 2 van dit artikel zich niet meer voor dan dient hiervan mededeling te worden gedaan aan de GAD en dient de extra / grotere minicontainer te worden ingeleverd resp. vervangen door een minicontainer met een inhoud van 140 l.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan, na een verzoek van de gebruiker van een perceel extra minicontainer(s) met 140 l inhoud óf in de plaats van de verstrekte minicontainer met een inhoud van 140 l een minicontainer met een inhoud van 240 l worden verstrekt voor het ter inzameling aanbieden van groente- fruit- en tuinafval, van papier en karton en/of van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen drinkpakken indien de inhoud van de verstrekte minicontainer niet toereikend is.

Artikel 39 Vermissing

 • 1.

  Bij vermissing van een door de GAD verstrekte minicontainer dient de gebruiker van een perceel hiervan melding te doen bij de GAD via de website van de GAD.

 • 2.

  Na melding draagt de GAD zorg voor de vervanging van de verdwenen minicontainer.

 

Inzamelvoorzieningen

Artikel 40 Afsluiten

De gebruiker van een afsluitbare inzamelvoorziening dient deze voorziening na gebruik goed af te sluiten.

Artikel 41 Bijplaatsen afval

Het is verboden afvalstoffen in de nabijheid van een inzamelvoorziening bij te plaatsen.

Artikel 42 Gebruik overeenkomstig bestemming

 • 1.

  Het is verboden in de inzamelvoorziening bestemd voor groente- fruit- en tuinafval andere afvalstoffen dan groente- fruit- en tuinafval te deponeren.

 • 2.

  Het is verboden in de inzamelvoorziening bestemd voor papier en karton andere afvalstoffen dan papier en karton te deponeren.

 • 3.

  Het is verboden in de inzamelvoorziening bestemd voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken andere afvalstoffen dan plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken te deponeren.

 • 4.

  Het is verboden in de inzamelvoorziening bestemd voor glas andere afvalstoffen dan glas te deponeren.

 • 5.

  Het is verboden in de inzamelvoorziening bestemd voor textiel andere afvalstoffen dan textiel te deponeren.

 • 6.

  Het is verboden in de inzamelvoorziening bestemd voor huishoudelijk restafval andere afvalstoffen dan huishoudelijk restafval te deponeren.

Artikel 43 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

Artikel 44 Intrekking

Op de dag van inwerkingtreding van dit besluit zijn ingetrokken de navolgende besluiten genomen krachtens de afvalstoffenverordening gewest Gooi en Vechtstreek 2010 te weten:

 • nr. 10.0002504 Besluit inzake aanwijzing via welke(e) inzamelmiddel of –voorziening de inzameling van een bepaalde catgorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;

 • nr. 10.0002505 Besluit inzake vaststelling inzamelfrequentie van de overige categorieen huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van een gemeente nabij elk perceel worden ingezameld;

 • nr. 10.0002506 Besluit inzake vaststelling regels over plaatsen en wijzen waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden;

 • nr. 10.0002507 Besluit inzake vaststelling regels over het maximale gewicht per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden;

 • nr. 10.0002508 Besluit inzake vaststelling regels over de voorwaarden waaronder inzamelmiddelen worden verstrekt, het gebruik en het reinigen daarvan;

 • nr. 10.0002509 Besluit inzake vaststelling regels over de eisen van het te gebruiken inzamelmiddel, dat niet door de inzameldienst is verstrekt;

 • nr. 10.0002510 Besluit inzake vaststelling regels over de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moeten worden aangeboden;

 • nr. 10.0002511 Besluit inzake vaststelling regels over de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau moeten worden aangeboden;

 • nr. 10.0002512 Besluit inzake aanwijzing categorie huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling moet worden aangeboden en vaststelling van de wijze waarop het ter inzameling aanbieden dient te geschieden;

 • nr. 100002513 Besluit inzake de vaststelling van de dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden;

 • nr. 10.0002514 Besluit inzake aanwijzing andere categorieen van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen die door de inzameldienst worden ingezameld.

Artikel 45 Citeertitel

Dit besluit wordt aagehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek gehouden op 20 november 2017

 

J.J. Bakker

secretaris

P.I. Broertjes

voorzitter