Besluit naamswijziging regelgeving

 

De regioraad van de Vervoerregio Amsterdam;

 

Gezien het gegeven dat de Stadsregio Amsterdam met ingang van 1 januari 2017 verder gaat onder de naam Vervoerregio Amsterdam;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat de naamswijziging wordt doorgevoerd in de geldende regelgeving van het bestuursorgaan;

 

Overwegende dat zowel het dagelijks bestuur als de regioraad van de Vervoerregio ieder afzonderlijk besluiten tot het doorvoeren van de naamswijziging in de regelgeving waartoe zij bevoegd zijn deze vast te stellen dan wel te wijzigen;

 

Overwegende dat het dagelijks bestuur in de vergadering van 9 februari 2017 reeds eerder besloten heeft tot het doorvoeren van de naamswijziging in de regelgeving waartoe zij bevoegd is deze vast te stellen dan wel te wijzigen;

 

Gelezen het voorstel A-5 van het dagelijks bestuur van 9 februari 2017 tot instemming met het voorgenomen regioraadsbesluit tot het doorvoeren van de naamswijziging in de regelgeving waartoe de regioraad bevoegd is deze vast te stellen dan wel te wijzigen;

 

Gelet op het positieve advies van de Commissie Werkwijze van 7 februari 2017;

 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling voor de Vervoerregio Amsterdam;

 

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  In onderstaande regelgeving de aanduidingen “Stadsregio Amsterdam” en “Regionaal Orgaan Amsterdam”, als ook de afkortingen “SRA” en “ROA”, als verwijzing naar de naam van het bestuursorgaan, zowel in de titel als in de tekst van de regelgeving te vervangen door “Vervoerregio Amsterdam” en de afkorting “Vervoerregio”:

  • a.

   Algemene subsidieverordening Stadsregio Amsterdam

  • b.

   Controleverordening van het Regionaal Orgaan Amsterdam

  • c.

   Financiële verordening van de Stadsregio Amsterdam per 13 maart 2012

  • d.

   Inspraakverordening van het Regionaal Orgaan Amsterdam per 1 januari 2006

  • e.

   Reglement van orde voor de regioraad van het Regionaal Orgaan Amsterdam

  • f.

   Reglement voor de portefeuillehoudersoverleggen van het Regionaal Orgaan Amsterdam

  • g.

   Verordening op de rekeningencommissie

  • h.

   Verordening op de regioraadscommissies van het Regionaal Orgaan Amsterdam

  • i.

   Verordening BDU Infrastructuur Stadsregio Amsterdam

  • j.

   Stadsregio Amsterdam Subsidieverordening Wet personenvervoer 2000

  • k.

   Tariefverordening Openbaar vervoer WP 2000 Stadsregio Amsterdam

  • l.

   Verordening op de commissie van advies voor de concessiegebieden in het ROA

  • m.

   Verordening op de subsidieverstrekking voor een bussenlening in de Stadsregio Amsterdam 2015

  • n.

   Tijdelijke regeling subsidies gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2005

 • 2.

  Dit besluit treedt na bekendmaking met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam op 7 maart 2017,

 

 

drs. A. Joustra

secretaris

mr. E.E. van der Laan

voorzitter

Naar boven