Blad gemeenschappelijke regeling van Regio Gooi en Vechtstreek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regio Gooi en VechtstreekBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 325BeleidsregelsRichtlijnen locaties inzamelvoorzieningen

 

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld de richtlijnen voor de locaties van inzamelvoorzieningen.

 

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen

 

De criteria ten aanzien van de loopafstanden zijn als volgt:

 

 • 1.

  Bij het van de locaties voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen worden de locaties getoetst aan de onderstaande criteria. Bij het toetsen kan gekeken worden of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen of keuzes moeten worden gemaakt om het plaatsen te rechtvaardigen:

   

  • doelmatige inrichting openbare buitenruimte waaronder het niet blokkeren van inritten;

  • beperking van de overlast voor de omgeving;

  • verkeersveiligheid;

  • aanwezigheid van groen / bomen;

  • aanwezigheid van parkeerplaatsen;

  • de arbeidsbelasting voor inzamelaars;

  • financiële en inzamellogistieke aspecten;

  • fysieke (on)mogelijkheid. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan kabels- en leidingen in de ondergrond en de aanwezigheid van (beeldbepalende) bomen ter plaatse;

  • loopafstanden.

   

  Op het moment dat de afstand, tussen het perceel en de aanbiedplaats, niet meer dan 75 meter bedraagt, wordt de inzameling gezien als laagdrempelig. Tot die afstand geldt geen bijzondere motiveringsplicht voor de aanwijzing van een locatie in verband met de loopafstand.

   

 • 2.

  Er kan gekozen worden voor een loopafstand groter dan 75 meter van het perceel tot de aanbiedplaats onder andere als:

   

  • de toegankelijkheid van de straat voor het inzamelvoertuig een belemmering vormt;

  • de verkeersveiligheid in het geding is;

  • de aanwezigheid van kabels/leidingen en/of bomen een belemmering vormen;

  • doelmatige inrichting en/of gebruik van de buitenruimte een belemmering vormen waaronder aanwezigheid van parkeerplaatsen;

  • er sprake is van een niet-doelmatige wijze van inzamelen.

   

  Indien een inzamellocatie verder dan 75 meter van de perceelgrens wordt aangewezen, dan zal de maximale afstand worden bepaald door de afweging van de hierboven genoemde aspecten en de belangen van de gebruikers van de locatie.

   

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regio kan bij een loopafstand van méér dan 125 meter vanaf een perceel tot de inzamelvoorziening, op verzoek, besluiten om de inzameling te laten plaatsvinden door middel van een door de GAD verstrekt inzamelmiddel/inzamelvoorziening (bijvoorbeeld een gekleurde huisvuilzak) op een dichterbij gelegen aangewezen locatie.

   

  Het criterium daarvoor is:

  • Er is sprake van (een) fysieke beperking(en) waardoor de verzoeker en diens huishouden niet in staat is om het huishoudelijke afval naar de inzamelvoorziening te brengen. Dit blijkt uit een CIZ-indicatie of een door een daartoe bevoegde instantie afgegeven medische indicatie.

   

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur van de Regio genomen besluit d.d. 24 maart 2015,

mr. J.J. Bakker

bestuurssecretaris