Blad gemeenschappelijke regeling van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regionale uitvoeringsdienst ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 28VerordeningenBesluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017

Besluit van de directeur Regionale uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 2 januari 2017, houdende verlening van ondermandaat (Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017).

 

De directeur van het openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

 

Gelet op

 

 • -

  het bepaalde in afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht, met name artikel 10:9;

 • -

  artikel 2 lid 2 van de volgende mandaatbesluiten: Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Borsele; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Goes; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Hulst; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 provincie gemeente Kapelle; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Middelburg; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Noord-Beveland; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Reimerswaal; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 provincie Zeeland/gemeente Schouwen-Duiveland; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Sluis; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Terneuzen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Tholen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Veere; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Vlissingen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 waterschap Scheldestromen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gedeputeerde staten provincie Zeeland; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 commissaris van de Koning provincie Zeeland;

 • -

  Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk 2015 en Besluit houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk 2015;

 • -

  artikel 1 Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016; 

 • -

  Mandaatbesluit heffingsambtenaar provinciale belastingen 2015 en Wijzigingsbesluit Mandaatbesluit heffingsambtenaar provinciale belastingen 2015;

 • -

  Wijzigingsbesluit van gedeputeerde staten houdende wijziging mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gedeputeerde staten provincie Zeeland van 20 december 2016 (inzake de Wet natuurbescherming);

 • -

  de in bovengenoemde mandaatbesluiten opgenomen toestemming voor de directeur tot het verlenen van ondermandaat met betrekking tot de aan hem gemandateerde en gemachtigde taken en bevoegdheden, tenzij dat ten aanzien van een concreet mandaat in de mandaatlijst is uitgesloten;

 • -

  het advies van de OR RUD Zeeland d.d. 24 juni 2016;

  

 

Besluit

vast te stellen:

Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017.

Artikel 1 Mandaatbesluit

Op dit besluit is van toepassing het bepaalde in bovengenoemde mandaatbesluiten, inclusief de daaraan gehechte bijlage.

 

Artikel 2 Ondermandaat

1. Aan de in de kolom, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, genoemde ‘Functionaris’, dan wel bij afwezigheid cq ontstentenis zijn plaatsvervanger conform het Plaatsvervangingsprotocol directeur RUD Zeeland 2014, wordt in ondermandaat de bevoegdheden opgedragen overeenkomstig de bijlage behorende bij dit besluit, voor zover de uitvoering binnen de werkzaamheden van zijn taakveld valt.

2. Aan de in de kolom, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, genoemde ‘Functionaris’, zijnde specialisten A, wordt in ondermandaat de bevoegdheid voor eenvoudige handelingen opgedragen overeenkomstig de bijlage behorende bij dit besluit.

3. Aan de in de kolom, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, genoemde ‘Functionaris’, zijnde Vergunningverleners A, B en C van team 1 en team 2, afdeling Vergunningverlening, wordt in ondermandaat de bevoegdheid voor eenvoudige handelingen opgedragen overeenkomstig de bijlage behorende bij dit besluit.

 

Artikel 3 Kaders ondermandaat

De uitoefening van bevoegdheden in ondermandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin, als

bedoeld in artikel 10:6 Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 4 Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland.

2. Met ingang van de in lid 1 bedoelde datum van inwerkingtreding worden het Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2016 ingetrokken;

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017.

 

 

 

 

Terneuzen, 2 januari 2017

Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Dhr. ing. A. van Leeuwen MPA

 

 

Bijlage behorende bij Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017

LEGENDA