Blad gemeenschappelijke regeling van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regionale uitvoeringsdienst ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2016, 529BeleidsregelsHet stagebeleid RUD Zeeland

Besluit van het dagelijks bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Het Dagelijks Bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

Gelet op

artikel 79b lid 1 juncto artikel 33b lid 1 sub c van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

de instemming van de Ondernemingsraad van de RUD Zeeland d.d.11 maart 2016

Besluit

vast te stellen:

het stagebeleid RUD Zeeland

 

Uitgangspunt stagebeleid

Het uitgangspunt voor het stagebeleid bij de RUD Zeeland is dat een stage meerwaarde dient te hebben voor de eigen organisatie. Een stageverzoek zal beoordeeld worden aan de hand van dit uitgangspunt. Er wordt geen actief stagebeleid gevoerd. Het stagebeleid kan daarom kort en bondig worden geformuleerd.

Stages van eigen medewerkers

De RUD Zeeland zal in het kader van opleiding, loopbaanontwikkeling, re-integratieactiviteiten of om andere redenen meewerken aan het lopen van stages door eigen medewerkers bij een andere organisatie. Deze notitie richt zich verder op stages van studenten van opleidingen, medewerkers uit andere organisaties, etc.

Meerwaarde stages

De RUD Zeeland weegt verzoeken van stagairs per individuele situatie af. Dit wil zeggen dat er op dit moment geen expliciet actief stagebeleid gevoerd wordt. De stageverzoeken die worden gericht aan onze organisatie zullen worden beoordeeld op de meerwaarde voor de organisatie. De eigen organisatie is zich nog volop aan het vormen. De energie richt zich dan ook met name op het primaire product. Hieruit volgt dat begeleidingscapaciteit voor stagiairs schaars is. Een stagiair die in onze organisatie meedraait moet kunnen rekenen op voldoende begeleidingstijd. De tijdsinvestering van een medewerker van de RUD Zeeland moet opwegen tegen het resultaat (productie) van de stagiair.

Er zal alleen actief een stagiair worden geworven als er een klus is binnen de organisatie die door een stagiair gedaan kan worden maar waar zich geen stagiairs uit eigen beweging voor hebben aangemeld.

Dit stagebeleid kan in de toekomst worden aangepast als de situatie zich daarvoor leent.

Totstandkoming van een stage

Na een kennismaking tussen de stagiair en de stagebegeleider wordt een stageovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst wordt met toepassing van artikel 2, lid 1c Besluit mandaat directietaken RUD Zeeland 2014 ondertekend door de directeur van de RUD Zeeland.

Erkenning als leerbedrijf

Voor het plaatsen van MBO stagiairs dient de plaats biedende organisatie meestal een erkenning als leerbedrijf te hebben. Deze erkenning wordt verleend door de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De RUD zal deze erkenning aanvragen zodra er sprake is van het plaatsen van een MBO stagiair.

Voor HBO en WO stages is deze erkenning niet van toepassing.

Stageovereenkomst

Indien er een meerwaarde voor zowel de stagiair als de RUD Zeeland is wordt een overeenkomst aangegaan met een stagiair. Deze overeenkomst wordt vastgelegd overeenkomstig het model dat bij dit besluit is gevoegd in bijlage 1.

In deze overeenkomst worden onder andere de volgende zaken afgesproken:

  • Duur en plaats van de stage

  • Doel en aard van de stage

  • Wie de stagebegeleider is

  • Geheimhouding

  • Stage- en reiskostenvergoeding

Ook de opleidingsinstantie kan een stageovereenkomst verlangen. In dat geval worden er twee stageovereenkomsten opgesteld.

Stagevergoeding

Een stage komt alleen tot stand als er is vastgesteld dat er een rendement voor de organisatie is. De stagiair zal om die reden een vergoeding ontvangen van de RUD Zeeland. De hoogte van de vergoeding is gekoppeld aan het opleidingsniveau. De reden hiervoor is dat het rendement voor de RUD Zeeland bij een HBO of WO studie hoger wordt geacht dan bij een MBO stage. Een MBO stagiair ontvangt per maand bij een volledige stageweek van 36 uur een vergoeding van € 275,00 bruto. Een HBO of WO stagiair een vergoeding van € 400,00 bruto. Deze bedragen worden niet geïndexeerd. Als de vergoeding als niet meer passend wordt ervaren door de directeur van de RUD Zeeland zal aan het dagelijks bestuur een voorstel tot wijziging worden voorgelegd.

Randvoorwaarden

Als een stageovereenkomst wordt aangegaan houdt de RUD Zeeland zich aan de volgende afspraken.

  • De stagebegeleider is berekend op deze taak, zowel voor wat betreft de vakinhoudelijke kant als de geschiktheid om studenten te begeleiden.

  • De stagebegeleider maakt voldoende tijd vrij voor het begeleiden van de stagiair. Voldoende wil in dit geval zeggen naar redelijkheid en billijkheid met oog voor de belangen van de stagiair.

  • Als de inzet of kwaliteit van de stagiair onvoldoende is wordt een kans op verbetering geboden met coaching van de stagebegeleider.

  • Als de inzet of het resultaat blijvend onvoldoende is kan de stage voortijdig worden afgebroken.

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland op 23 mei 2016.

 

de voorzitter, A.G. van der Maas

de secretaris, ing A. van Leeuwen MPA