Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant
Op grond van artikel 17, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's worden door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant rampbestrijdingsplannen vastgesteld. Voor alle inrichtingen die daarvoor volgens het Besluit risico's en zware ongevallen 2015 in aanmerking komen moeten rampbestrijdingsplannen worden vastgesteld. Een rampbestrijdingsplan bevat het geheel van de te nemen maatregelen die bij een ramp moeten worden genomen. Een groot deel van de rampbestrijdingsplannen die moeten worden vastgesteld is gelijkluidend. Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is er daarom voor gekozen om alle rampbestrijdingsplannen voor Brzo-inrichtingen te vervangen door één rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant. Het Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor alle Brzo-inrichtingen en een bedrijfskaart per Brzo-inrichting. Bedrijfsspecifieke gegevens worden doorlopend aangepast en eenmaal per jaar vindt er een update van het totale plan plaats.
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend dat het Algemeen Bestuur op 5 november 2015 heeft ingestemd met een update van het Rampenbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant. Het document is openbaar, maar onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur wordt publicatie van de bedrijfskaarten achterwege gelaten.
Het rampbestrijidingsplan, voor zover dit het algemeen deel betreft, treft u als externe bijlage bij deze publicatie aan. Het rampbestrijdingsplan wordt ook gepubliceerd op de website www.veiligheidsregiomwb.nl.
Tegen het besluit tot vaststelling van het rampbestrrijdingsplan is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Oosterhout 5 november 2015

de Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

mr. P.G.A. Noordanus

Naar boven