Blad gemeenschappelijke regeling van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regionale uitvoeringsdienst ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2015, 208Verordeningen
Delegatiebesluit Wob RUD Zeeland 2015
Het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,
Gelet op
- afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikel 1a lid 1 sub d en hoofdstuk III van de Wet openbaarheid bestuur;
- artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;
 
Besluit vast te stellen:
het Delegatiebesluit Wob RUD Zeeland 201 5.
 
Artikel 1: Begripsbepaling
Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland is van toepassing op dit besluit.
Artikel 2: Wob-verzoeken
Het beslissen inzake aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur gericht aan het algemeen bestuur geschiedt door het dagelijks bestuur.
Artikel 3: Mandaat en ondermandaat
 • 1.
  Het dagelijks bestuur kan de in artikel 2 genoemde aan hem gedelegeerde bevoegdheid in mandaat opdragen aan de directeur.
 • 2.
  De directeur kan de in artikel 2 genoemde aan hem gemandateerde bevoegdheid in ondermandaat opdragen aan het overig personeel, werkzaam bij de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland.
 • 3.
  Een mandaat wordt schriftelijk gegeven, overeenkomstig artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 4: Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit Wob RUD Zeeland 2015.
Artikel 5: Bekendmaking en inwerkingtreding
 • 1.
  Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.
 • 2.
  Op die datum wordt het Delegatiebesluit Wob RUD Zeeland 2013 ingetrokken.
 
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van RUD Zeeland op 29 juni 2015 .
De voorzitter ,
A.van der Maas
 
De secretaris,
ing. A. van Leeuwen MPA