Blad gemeenschappelijke regeling van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regionale uitvoeringsdienst ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2015, 207Overige overheidsinformatie
Instructie ondermandaat directeur RUD Zeeland 2015
 
De directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,
Gelet op
-artikel 2 lid 2 van het Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2014;
Besluit
vast te stellen:
de Instructie ondermandaat directeur 201 5.
Artikel 1:Reikwijdte
Het ondermandaat voor procedurele brieven die niet van besluitvormende aard zijn en geen rechtsgevolgen hebben, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, wordt opgedragen aan de in de bijlage behorende bij dit besluit genoemde medewerker van de RUD Zeeland.
Artikel 2: Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.
Artikel 3: Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Instructie ondermandaat directeur RUD Zeeland 2015.
 
Aldus vastgesteld op 15 juli 2015.
De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Dhr. ing. A. van Leeuwen MPA