Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Vergaderingnummer 71
Datum vergadering 3 april 2012
Gepubliceerd op 18 april 201224 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, het Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland (Trb. 2012, 28) – 33221

minister van Financiën, J.C. de Jager – 30 maart 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Trb. 2011, 143) – 33220

minister-president, M. Rutte – 30 maart 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) – 33219

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 29 maart 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds – 33222

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 2 april 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Afschrift van twee brieven aan de burgemeester van de gemeente Giessenlanden m.b.t. het 1F-beleid – 19637-1511

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 27 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie, 22 maart 2012 – 21501-02-1139

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 14 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Opheffen vertrouwelijkheid stukken Griekenland (Financial Assistance Facility Agreement – PSI LM Facility Agreement en Financial Assistance Facility Agreement – Bond Interest Facility) – 21501-07-900

minister van Financiën, J.C. de Jager – 21 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Eurogroep van 12 maart 2012 te Brussel – 21501-07-901

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Voortgangsrapportage 30 HSL-Zuid – 22026-358

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 29 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken tussen Sudan en Zuid-Sudan en inzet van Nederland voor een oplossing van het geweld – 22831-74

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 26 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Dertiende jaarrapportage "Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR" – 26396-91

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen in het MVO-beleid en over de bevordering van de naleving van de OESO-richtlijnen – 26485-126

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van een drietal onderzoeken inzake DigiNotar – 26643-230

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Dikkers inzake de stofuitstoot van het bedrijf Tata Steel in IJmuiden – 26956-120

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 26 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief naar de provincies en de VNG inzake het advies van de Gezondheidsraad over een beoordelingskader voor micro-organismen en endotoxinen afkomstig uit veehouderijen – 28973-106

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Problematiek financiering Sensoor-organisaties – 29247-174

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 15 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (nieuwe activiteiten, integratie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer, vereenvoudigingen en reparaties) (Kamerstuk 29383, nr. 187) – 29383-193

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 26 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van het lid Pechtold gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden op 28 maart jl. om een reactie op de motie-Pechtold over het meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen (33209, nr.2) – 29407-144

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 29 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorwaardelijke pakkettoelating in de farmacie – 29477-186

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van het onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Diversiteit van de politie (LECD) – 29628-299

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Bontes over het aanhoudend geweld tegen politieambtenaren – 29628-300

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de reactie op een brief van een burger m.b.t. ontwikkeling van de canonkosten bij erfpacht – 29659-80

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing artikel 13 van de de Zorgverzekeringswet (Zvw) – 29689-383

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt inzake lageziektelastbenadering – 29689-384

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mobiele bendes uit Midden- en Oost-Europa – 29911-64

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 26 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten eerste half jaar inzake de vertrouwenslijn afpersing – 29911-65

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 15 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de CTIVD inzake eerdere aanbevelingen van de commissie betreffende de MIVD – 29924-80

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsbrief mantelzorg – 30169-26

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 29 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Effecten ISD-maatregel – 31110-13

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 28 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. Zembla uitzending "handel in honger" – 31532-76

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Effect Wet kraken en leegstand op leegstandbeleid gemeenten – 31560-33

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 29 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies van de heer Alders over de ontwikkeling van de luchthaven in Lelystad – 31936-109

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. het advies de Raad van State over de vierde nota van wijziging van het wetvoorstel zorg en dwang (31996, nr. 29) – 31996-30

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Communicatie over voorgenomen pensioenkortingen – 32043-105

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de uitwerking van de afspraken met betrekking tot het tweede pijler pensioen – 32043-106

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Schouw over de positie van Nederland in de onderhandelingen over de hervormingen van het EHRM betreffende griffierechten – 32317-114

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging gedaan tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bpf 2000 en de WVB – 32477-11

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek om onafhankelijk onderzoek naar huurbescherming voor ligplaatsen van woonbooteigenaren – 32730-8

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 28 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Arib over de veiligheid van medische implantaten – 32805-7

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Samsom over de voortgang van onderhandelingen in het Catshuis n.a.v. het bericht dat het resultaat eind april klaar – 33000-III-21

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 28 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere brief over toezending aan de Tweede Kamer en Brussel van uitkomsten Catshuisberaad – 33000-III-22

minister van Financiën, J.C. de Jager – 29 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek De Lange n.a.v.. een bericht in de Volkskrant van 7 maart 2012 met de titel "Hof VS stelt Shellzaak uit" – 33000-V-140

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 26 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek langdurig en levenslang toezicht op zedendelinquenten – 33000-VI-89

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 27 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapporten werkgroep Zorgwekkende Vermissingen regio Zuid-Holland-zuid – 33000-VI-90

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de omkering van de bewijslast bij de vaststelling van dienstverband bij psychische aandoeningen (33000-X, nr. 66) – 33000-X-76

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 14 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over toezeggingen die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg AWACS van 22 december jl. met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu – 33000-XII-124

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 2 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geluidmetingen Geluidsnet bij de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen – 33000-XII-125

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 7 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Medisch beroepsgeheim – 33000-XVI-170

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerp Besluit accountantsopleiding 2012 – 33025-20

minister van Financiën, J.C. de Jager – 27 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Maatregelen ter beheersing van legaal wapenbezit – 33033-7

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een brief van LTO Noord over stuifbestrijding op Texel – 33037-16

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport verkenning implementatie Verdrag van Malta op de eilanden van Caribisch Nederland – 33053-4

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 27 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Opbrengst project Sleutelexperimenten – 33116-8

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 28 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de beschrijving van de inrichting van de voorgenomen Structuurvisie Ondergrond – 33136-2

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Adviezen Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven – 33187-5

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 28 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de 21e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas – 18106-211

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda Informele Milieuraad 18 – 19 april 2012 – 21501-08-422

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 19-20 april 2012, Horsens (Denemarken) (min EL&I) – 21501-33-364

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 2 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake het voorstel COM (2012) 21 Lange termijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden – 22112-1388

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar agressie en geweld tegen zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) – 25424-174

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang toekomstbestendigheid versteviging identiteitsinfrastructuur – 26643-231

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Project Geluidsisolatie Schiphol Vijftiende voortgangsrapportage – 26959-138

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tijdstip van toezending van het Nationaal Actie Plan Duurzame Gewasbescherming – 27858-106

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden – 28844-63

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht van de non-ODA subsidiegelden die naar de intensieve veehouderij in het buitenland – 28973-107

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting op het proefschrift van mw. Van Esch inzake pro justitiarapporteurs en de mediaberichtgeving daaromtrent – 29279-143

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken mediation naast strafrecht – 29528-8

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 2 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van het onderzoek naar de effecten van erfpacht op recreatie – 29659-81

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM en informatie Kruisstation Diemen – 31089-92

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Deeltijd hoger onderwijs – 31288-285

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Zwartboek over studiekosten en brief MBO Raad schoolkosten mbo – 31524-128

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op ING-rapport "Nederlandse handel meer Europees dan mondiaal" – 31985-8

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32127, nr. 149) – 32127-155

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 29 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Handhaving motorvermogen van garnalenvaartuigen in de Waddenzee – 32201-44

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de stand van zaken m.b.t. de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in verband met de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding, t.b.v. het Algemeen Overleg op 13 maart 2012 – 32598-8

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 29 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eerste voortgangsrapportage (VGR 1) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) – 32698-3

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van het sociaal plan 2012 van de Wereldomroep – 33000-VIII-179

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Adviesaanvraag voor de Raad voor Cultuur over de herziening van het museale bestel – 33000-VIII-180

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Aptroot/Bashir (33000-XII, nr. 16) over toegankelijk ov voor mensen met een beperking – 33000-XII-126

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op Natuurverkenning 2010–2040 van het Planbureau voor de leefomgeving. Tevens zal de (nog te verschijnen) toegezegde natuurvisie kunnen worden beschouwd als een nadere inhoudelijke reactie op de Natuurverkenning. – 33000-XIII-177

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen over de mogelijke vermindering van de administratieve lasten bij verhoging van de instellingsgrens voor ondernemingsraden – 33000-XV-68

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 2 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Dijsselbloem over de inzet lerarenbeursmiddelen voor passend onderwijs – 33106-100

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 30 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Afschrift van het antwoord aan de Gelderse Milieufederatie inzake het Ennerveld (sts EL&I) – 2012Z05295

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie op een persoonlijke ervaring m.b.t. verzoek tot naturalisatie – 2012Z06229

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 27 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Duitse organisatie ter bescherming van de Atlantische Zalm, "Der Atlantische Lachs e.V." (sts EL&I) – 2012Z06226

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De volgende adressen

J. E. te H., met betrekking tot een klacht tegen de Belastingdienst;

W. W. te S., m.b.t. een verzoek om kwijtschelding belasting over 2010;

J.S. E. BV te A., met betrekking tot een verzoek om herbeoordeling over de uitspraak op een beroepschrift van de directeur van de Belastingdienst;

S.H.L. met betrekking tot een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule;

J.G. te W., met betrekking tot heffingsrente over 2008 en 2009;

B.IJ. te B., met betrekking tot een klacht tegen het C.J.I.B.;

J.A. T. te A. met betrekking tot een klacht over de handelwijze van de Belastingdienst;

H.v.M. te A., met betrekking tot een uitspraak door de directeur van de Belastingdienst;

H.V. te E., met betrekking tot een klacht tegen de Belastingdienst;

H.M. te R., met betrekking tot een betalingsregeling;

A.A. te W., met betrekking tot kwijtschelding belastingschuld;

S.H. te G., met betrekking tot heffings- en invorderingsrente;

H.N. te R., met betrekking tot kwijtschelding van een belastingschuld;

P.H. te B., m.b.t. klacht tegen beslissing directeur Belastingdienst;

E.R. te A., m.b.t. restitutie dubbele belastingheffing;

M.C. te M., met betrekking tot een klacht tegen de Belastingdienst.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de Commissie voor de verzoekschriften.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • - Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag (33212);

b. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239) (33213);

  • - Goedkeuring van het op 1 november 2002 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 1974 (Trb. 2011, 110) (33216) (R1980);

  • - Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110), en ter uitvoering van Verordening (EG) 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers bij ongevallen (Pb EU L 131) (33217);

c. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

  • - Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) (33219);

d. de vaste commissie voor Financiën:

  • - Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Trb. 2011, 143) (33220);

  • - Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, het Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland (Trb. 2012, 28) (33221).


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl