Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 27923 nr. 121

Gepubliceerd op 25 november 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2011

Hierbij bied ik u het bestuursakkoord professionalisering middelbaar beroepsonderwijs 1aan dat ik voor de periode 2011–2015 afsluit met de MBO Raad. Hierover heb ik u in mijn brief van 16 november 2011 (Kamerstuk 27 923, nr. 120) geïnformeerd. Het is een akkoord dat zich focust op professionalisering van docenten en management. Het middelbaar beroepsonderwijs is de eerste sector waarmee ik dergelijke afspraken over professionalisering vastleg.

Het akkoord bevat afspraken over professionalisering van het onderwijspersoneel, de bekwaamheid van het management, kwaliteitsverbetering van het HRM-beleid, instroomroutes personeel en prestatiebeloning.

Het akkoord is een logisch vervolg op het Professioneel Statuut van het middelbaar beroepsonderwijs en op de actieplannen «Focus op vakmanschap» en «Leraar 2020 – een krachtig beroep». Het middelbaar beroepsonderwijs zal de in Leraar 2020 opgenomen ambitie ondersteunen om het aantal masteropgeleide leraren substantieel te verhogen.

Dit bestuursakkoord bevat daarom afspraken om de kwaliteit van alle professionals over de volle breedte te verhogen. Daarnaast is in het akkoord afgesproken dat de middelbaar beroepsonderwijsinstellingen gaan vastleggen hoe en met welk resultaat zij hun onderwijspersoneel tot 2015 in staat stellen zich verder te ontwikkelen. Uit het middelbaar beroepsonderwijs komen immers de goed opgeleide vakmensen die onze economie hard nodig heeft. Dat maakt een sterk en slagvaardig middelbaar beroepsonderwijs onmisbaar. Natuurlijk moeten ook het management en verdere ondersteuning van het onderwijspersoneel op orde zijn.

Met deze afspraken geven we blijk van onze vastbesloten inzet om het middelbaar beroepsonderwijs verder te professionaliseren door de daarin werkzame professionals in hun eigen professionele verantwoordelijkheid te respecteren.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl