Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Vergaderingnummer 56
Datum vergadering 28 februari 2012
Gepubliceerd op 20 maart 201218 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) – 33182

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 27 februari 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring van het op 9 december 2011 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (Trb. 2012, 24) – 33183-(R1975)

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 27 februari 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg – 33184

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 februari 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen – 33185

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 27 februari 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) – 33186

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 27 februari 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs – 33187

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 27 februari 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Beleidskader hervestiging 2012–2015 – 19637-1493

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanscherping van de glijdende schaal (artikel 3.86 van het Vreemdelingenbesluit 2000) – 19637-1494

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Landgebonden asielbeleid Noordelijke Kaukasus – 19637-1495

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 21 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 27 februari 2012 – 21501-02-1125

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over de door de Eurogroep overeengekomen uitwerking van een noodprocedure om over te gaan tot steunverlening uit het ESM – 21501-07-884

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitspraak Hof van Justitie EU over ETS luchtvaart – 21501-08-404

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda EU Milieuraad 9 maart 2012 – 21501-08-405

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse versie van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie – 21501-20-613

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording van vragen en opmerkingen van een verslag van een schriftelijke overleg inzake de Aanbestedingsrichtlijn COM(2011) 896 welke op de agenda staat van de Raad voor Concurrentievermogen van 20-21 februari 2012 – 21501-30-281

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Actieplan Elektronische Handel – 22112-1367

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake Gegaste containers: resultaten actie Tegengas – 22343-278

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 20 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de rapporten van de NPCF en de V&VN over de taken van de wijkverpleegkundige – 23235-95

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie n.a.v. het bericht “OV-chipkaart levert OV-bedrijven geld op” – 23645-494

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de reactie op het rapport ‘Drugs in lijsten’ van de expertcommissie lijstensystematiek Opiumwet (24077, nr. 263) – 24077-269

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Situatie in (vreemdelingen)detentiecentrum Zeist – 24587-455

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 16 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitspraak WTO Beroepslichaam China/grondstoffen – 25074-182

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhangbrief inzake invoering prestatiebekostiging tweedelijns curatieve ggz – 25424-160

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van de minister van ELI op de brief van Actal en stand van zaken regeldruk legionella – 26442-54

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Gesthuizen over de hack bij KPN – 26643-225

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortijdig schoolverlaten, aanhoudende inspanning noodzakelijk – 26695-84

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang lerarenregister – 27923-136

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanbieding bestuursakkoord professionalisering middelbaar beroepsonderwijs (27923, nr. 121) – 27923-137

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 13 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Conclusies van het onderzoek inzake het familiedrama in Zierikzee – 28345-119

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 8 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op brief inzake perceelsregistratie en stand van zaken uitbetaling toeslagrechten – 28625-144

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Openlijke geweldpleging – 28684-338

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 21 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Ormel over het al dan niet publiceren van onderzoeksgegevens inzake genetische modificatie van een H5N1 vogelgriepvirus – 28807-130

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie ELI inzake de recente stroomstoring in Rotterdam en omstreken – 29023-116

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de ketenzorg voor chronische zieken – 29247-170

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen n.a.v. AO ziekenhuisbekostiging over reactie onderzoek productiviteit en doelmatigheid in ziekenhuizen en over motie Van der Veen (33000 XVI, nr. 139) over het opnemen van aanvullende informatie in volgende rapportages over medisch specialistische zorg van de NZa – 29248-225

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de voorhangbrief voor verlenging voor een experiment bij epilepsie-inrichtingen (29248, nr. 220) – 29248-226

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport doorlichting Emergis Reclassering van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) – 29270-63

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport doorlichting Reclassering Nederland unit Middelburg van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) – 29270-64

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Capaciteit en selectie opleidingen in de gezondheidszorg – 29282-148

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het overzicht van de Totale Onderzoeksfinanciering 2010–2016 (TOF) – 29338-114

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 20 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen inzake het ontwerpbesluit houdende wijzigingen van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (nieuwe activiteiten, integratie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer, vereenvoudigingen en reparaties) – 29383-191

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 20 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling Wijziging Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening – 29383-192

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 20 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een gesprek van de minister van Buitenlandse Zaken met ambassadeurs van Midden- en Oost-Europese landen – 29407-137

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de samenhang van het voorstel tot aanpassing van de Universele Postdienst (UPD) en de bevoegdheden van de OPTA – 29502-82

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 21 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Meldkamer van de toekomst en reactie op motie Hennis-Plasschaert c.s. over een spoedig besluit over het aantal meldkamers – 29517-58

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport onderzoekscommissie aanbesteding politievoertuigen (commissie Schouten/Telgen) – 29628-291

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 16 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om te reageren op een artikel in Trouw over het leegvissen van de Zuidelijke Stille Oceaan – 29675-142

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Recente ontwikkeling Schmallenbergvirus – 29683-118

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht standpunt inzake lage- ziektelastbenadering – 29689-379

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief inzake Nedcar – 29826-41

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen over de Buitendienststelling station Zwolle (29984, nr. 283) – 29984-297

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Planning Natura 2000/PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) – 30654-101

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken betreffende de vernieuwing van het Nationaal Noodnet (NN) – 30821-15

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende analyse PBL – 30825-170

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 16 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over een vertrouwelijke brief van een klokkenluider over grondwaterstandmetingen – 30825-171

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het artikel in de Telegraaf "Fiscus buigt voor klagers" – 31066-118

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op de vraag van het lid Omtzigt over de identiteit van de tipgever – 31066-119

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen over de aanstaande publicatie van de SDE+ regelingen – 31239-130

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Inspectierapport over de kwaliteit van het onderwijs bij de Hogeschool voor de Kunsten Codarts en de beleidsreactie daarop van de staatssecretaris van OCW – 31288-256

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie Jadnanansing (31288, nr. 189) m.b.t. buitenlandse nevenvestigingen in het hoger onderwijs – 31288-257

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 21 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het SER-advies ‘Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden’ – 31311-87

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 16 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie ELI over het ontwerp van het Besluit markt en overheid – 31354-42

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanwijzingen voor de planbureaus – 31490-85

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 20 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake rapportage over de personele gevolgen van de bezuiniging op passend onderwijs (Kamerstuk 31497, nrs. 84 en 85) – 31497-88

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Koppejan c.s. (31527, nr. 8) over openstellen van meer zwemwateren in combinatie met stadsstranden – 31527-9

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gedragscode eerlijke handelspraktijken – 31531-19

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het PBL-rapport Ecologische effectiviteit van natuurwetgeving – 31536-15

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging n.a.v. het AO migratiebeleid in Caribisch Nederland over het aantal behandelde aanvragen voor een vergunning tot verblijf in Caribisch Nederland en het aantal aanvragen dat is afgewezen dan wel door de IND-unit in Caribisch Nederland is ingewilligd – 31568-97

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie Neppérus over het uitvoeren van de aanbevelingen van het InterAcademy Council (IAC) (31793, nr. 54) en over de klimaat bijeenkomst van de Groene Rekenkamer over de brochure van de KNAW – 31793-61

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 23 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendement Ortega-Martijn (31 929, nr. 24) inzake Regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek – 31929-25

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 16 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging n.a.v. het algemeen overleg inzake consumentenrechten luchtvaart – 31936-106

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Procedure en planning hoofdlijnennotitie financieel toetsingskader (ftk) – 32043-101

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 16 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Premiepensioeninstellingen en ondernemingspensioenfondsen – 32043-102

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 16 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kamerbrief inzake het ontwerpbesluit aanscherping eisen gezinsmigratie – 32175-21

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzamelbrief visserij – 32201-36

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissies Rijksuitgaven en Buitenlandse Zaken inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer "Verantwoording van de hulpgelden 2010 voor Haïti" (32293, nr. 11) – 32293-14

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de toepassing van vroeg-reactief beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen – 32563-27

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reis naar Ghana en Benin – thema water – 32605-68

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 16 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

MeerJarige Strategische Plannen 2012–2015 – 32605-69

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie op de vraag of houders van een restitutiepolis dienen bij te betalen voor jeugdmondzorg – 32620-49

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Life Science Park Oss – 32637-24

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 20 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede tussenrapportage van de Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging van zorg voor Chronisch zieken – 32644-4

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof m.b.t. de PAS-kaarten – 32670-36

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tijdelijke regeling uitkering aan voormalig WWIK-gerechtigden (n.a.v. motie Peters c.s. (32701, nr. 25)) – 32701-26

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 16 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de Gezondheidsraad inzake adviezen over een vergunningaanvraag in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) – 32793-13

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport van Ecorys over zelfzorg – 32793-14

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van een studie naar de structuur en werking van de intramurale medische hulpmiddelenmarkt in Nederland – 32805-5

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Arib over PIP-borstimplantaten – 32805-6

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Implementatie derde pakket energierichtlijnen: reactie op brief Tata Steel B.V. – 32814-16

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de basisinfrastructuur 2013–2016 – 32820-55

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarrapport Integratie 2011 – 32824-2

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 16 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie naar aanleiding van de brief van de NVB over de ontwikkelingen in de bouwsector van 10 januari 2012 – 32847-15

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 9 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift brief aan de Regio Twente over de voortgang planstudie Twentekanalen – 33000-A-61

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 22 december 2011 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten – 33000-IXB-11

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 16 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toetsingsconferentie van het Biologische en Toxine Wapenverdrag onder Nederlands voorzitterschap – 33000-V-136

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan de voorzitter van de AIV over de mogelijkheden om de internationale samenwerking t.b.v. de preventie en bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit te versterken – 33000-V-137

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Algeheel Beeld Jaarwisseling 2011–2012 – 33000-VI-88

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvraag deel I Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-wetvergunning) militaire vliegactiviteiten – 33000-X-70

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 13 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding AIV-advies ‘Europese defensiesamenwerking: Soevereiniteit en handelingsvermogen’ – 33000-X-71

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Compensatieregeling voor geleden schade bij gestremde sluis Eefde – 33000-XII-112

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie van de Technologiestichting STW over de periode 2005–2010 – 33000-XIII-167

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 21 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending reactie inzake de initiatieven van het UMC Utrecht, de praktijk van de Geertgenkliniek, mijn standpunt over donaties inzake vruchtbaarheid en het toelatings- en spreidingsbeleid inzake eicelbanken in Nederland – 33000-XVI-163

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen over uitvoering motie Wiegman-van Meppelen Scheppink over verkeerd diagnosticeren van doven en slechthorenden – 33000-XVI-164

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling – 33000-XVI-165

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport "Vastgoed van het Rijk: volume en waarde" – 33123-2

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met het nieuwe justitieel complex en nieuwbouw van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol – 33178-1

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 15 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorlopige Rekening 2011 – 33179-1

minister van Financiën, J.C. de Jager – 20 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de uitspraken van de Raad van State m.b.t. het "zenderen" van zeehonden door Imares – 28286-547

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang adolescentenstrafrecht – 28741-19

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 24 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. de uitvoeringsregelgeving van de Wet dieren inclusief een tijdschema voor de totstandkoming van zes algemene maatregelen van bestuur – 31389-91

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie's Rijksuitgaven, Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie aan het kabinet inzake het Algemene Rekenkamerrapport "Kosten van jeugdbescherming en jeugdreclassering" (31839, nr. 158) – 31839-177

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren – 32637-25

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 20 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over de stand van zakenbrief over de uitvoering van moties op het gebied van Landbouw en Natuur en de stand van zaken m.b.t. recent gedane toezeggingen – 33000-XIII-168

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoeksrapportages SZW inzake WWB, arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden, inkomenszekerheid, schuldhulpvedlening, Wajong, pensioenen en certificerende instellingen – 33000-XV-66

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 27 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Europese Raad en Eurozone Top van 1 en 2 maart 2012 te Brussel – 21501-20-614

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 24 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar het verloop van de invoering van digitale biometrische kenmerken in de reisdocumenten en naar de informatieverstrekking aan de Tweede Kamer in de periode 1998–2009 – 25764-54

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 27 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsbrief dossier Natuurbranden – 26956-117

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 24 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie op het onderzoek naar de snelheid van bussen in Utrecht in relatie tot de luchtkwaliteit – 30175-131

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 23 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake over de tweede monitoringsrapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit – 30175-132

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Het aantal weigeringen op ontheffingsverzoeken die in het kader van de Sanctieregeling Iran 2010 bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn ingediend, zoals gevraagd door het lid Çöruz, tijdens het algemene overleg over de AIVD – 30977-45

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 27 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het RTL-bericht “Tienduizenden woningen kunnen niet gebouwd worden”, informatie inzake het uitgevoerde onderzoek naar de effecten geluidnormering woningbouw langs rijkswegen en hoofdspoorwegen en uitvoering Swung-1 en voortgang Swung-2 – 32252-50

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 23 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Publieke externe controle in ESM-verdrag – 2012Z03525

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 27 februari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Myalgische encefalomyelitis – 2012Z02759

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 februari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de reactie op een brief van de Abvakabo FNV over de plannen voor de Wet werken naar vermogen – 2012Z02859

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 15 februari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Stichting Groennetwerk inzake werkzaamheden van de buitengewoon opsporingsambtenaren – 2012Z02975

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 16 februari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op brief “Women for justice and peace” over de situatie in Sri Lanka – 2012Z03069

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 16 februari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan verloskundigen kring Meppel inzake concentratiebeweging acute verloskunde regio Zwolle-Meppel – 2012Z03133

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 februari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Stichting Schaapskudde Haaksbergen inzake exploitatiekosten schaapskudden (sts ELI) – 2012Z03158

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 februari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitnodiging aan de cie. Defensie voor een werklunch in Den Helder in Benelux-verband op 29 februari a.s. – 2012Z03184

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 20 februari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Medische techniek bij bekkenbodemoperaties – 2012Z03198

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 februari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal m.b.t. de Notitie privacybeleid – 2012Z03304

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 februari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief inzake TIPS BV te 's-Gravenzande – 2012Z03486

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 27 februari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Technische briefing inzake herziening van de EU-wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens – 2012Z03409

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 24 februari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1) (33171);

  • - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces (33176);

  • - Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer (33177);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (33187);

c. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • - Voorstel van wet van de leden Van Gent en van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen (32889);

  • - Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) (33182).


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl