Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2008-2009
Kamerstuk 30881 nr. G

Gepubliceerd op 29 december 2008
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier30 881
Goedkeuring van het op 27 mei 2005 te Prüm totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie (Trb. 2005, 197)

G
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2008

Inleiding

Tijdens de behandeling van de ratificatie van het Verdrag van Prüm in Uw Kamer begin dit jaar heb ik u toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken om «valse hits» bij de geautomatiseerde raadpleging van DNA-profielen en vingerafdrukken onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten te brengen ter voorkoming van nadelige consequenties voor de betrokken persoon. In deze brief zet ik uiteen hoe ik invulling heb gegeven aan deze toezegging.

Vingerafdrukken

Op dit moment worden vingerafdrukken uitgewisseld tussen Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg. Nederland doet nog niet mee, omdat nog gebouwd wordt aan een nieuwe databank met vingerafdrukken, die naar verwachting eind 2009 gereed zal komen. Op dat moment zal ook Nederland aansluiten. Op basis van de eerste ervaringen zal het Korps Landelijke Politiediensten bezien hoe voldoende waarborgen kunnen worden ingebouwd om «valse hits» bij de geautomatiseerde raadpleging van vingerafdrukken onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten te brengen ter voorkoming van nadelige consequenties voor de betrokken persoon.

DNA

Op basis van het Verdrag van Prüm wisselt Nederland op dit moment DNA-profielen uit met Duitsland, Oostenrijk en Slovenië en recentelijk ook met Luxemburg en Spanje. De Nederlandse spoor- en persoonprofielen worden daarbij vergeleken met de spoor- en persoonprofielen van andere landen. Dat geeft dus vier mogelijke matchcombinaties (persoon/persoon; spoor/persoon; persoon/spoor; spoor/spoor). Voor Nederland zijn de spoor/persoon-matches het meest interessant, omdat daarbij een persoon kan worden gekoppeld aan een spoor dat is aangetroffen op een plaats delict in Nederland.

Kwaliteit van de matches

Bij matches wordt een onderscheid in kwaliteit gemaakt. De Quality 1-matches betreffen volledige overeenkomst op 6, 7, 8, 9 of 10 loci. Bij Quality-2-matches is in één van beide DNA-profielen één ontbrekend allel vervangen door een zogenaamde wildcard of joker die met elke willekeurige andere waarde kan matchen. Bij Quality-3 en Quality-4 matches is sprake van een near match met één verschil, waarbij de afwijking minimaal is (Quality 3) of groter (Quality 4). Met de laatste twee categorieën worden vals-negatieve matches voorkomen. Dit zijn matches die men zou moeten vinden maar niet vindt omdat één van beide DNA-profielen een fout bevat die bijvoorbeeld kan zijn ontstaan bij een foutieve handmatige invoer van de gegevens in de DNA-databank.

Waarborgen

Bij Quality 1-matches op basis van 8 loci of meer is de kans op een toevallige overeenkomst te verwaarlozen. Bij Quality 1-matches op basis van minder dan 8 loci is de kans op een toevallige overeenkomst echter reëel. Quality 3 en 4 matches worden eerst gecontroleerd door de nationale contactpunten. Pas nadat is gebleken dat het om een echte match gaat, wordt deze aan het OM en de politie gerapporteerd. Uit de eerste resultaten blijkt dat matches van de laagste toelaatbare kwaliteit (Quality 4-matches met overeenkomst op 6 loci plus daarnaast een verschil op het 7e locus) in de praktijk steeds op toeval berusten.

Werkwijze

Ter invulling van mijn toezegging aan Uw Kamer heb ik op basis van bovenstaande informatie besloten:

1. Bij vergelijking van DNA-profielen in het kader van Prüm Quality 4-matches op 6 loci voortaan buiten beschouwing te laten.

2. Voorlopig geen rechtshulpverzoeken uit te vaardigen en in te willigen op basis van Quality 1-matches op minder dan 8 loci.

3. Het Openbaar Ministerie op basis van de eerste evaluatie te laten beoordelen of er nadere waarborgen moeten worden ingebouwd om valse hits te voorkomen.

Met deze maatregelen zijn er voldoende waarborgen ingebouwd om «valse hits» bij de geautomatiseerde raadpleging van DNA-profielen onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten te brengen ter voorkoming van nadelige consequenties voor de betrokken persoon.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl