Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

711

Vragen van het lid Sap (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën over de onderhandse gunning van het Nederlandse Taxonomie Project. (Ingezonden 16 oktober 2009)

1

Kent u het artikel «De dubbele petten van VVD senator Anne-Wil Duthler»?1

2

Is het waar dat met het gunnen van het Nederland Taxonomie Project (NTP) een bedrag van boven de 137.000 euro gemoeid is?

3

Zo ja, is het waar dat er tussen 2004 en 2009 8,9 miljoen euro gedeclareerd is door Duthler Associates?

4

Kunt u aangeven waarom het ministerie destijds deze opdracht niet aanbesteed heeft conform de Europese regelgeving op dit gebied?

5

Wat was de belangrijkste reden om deze opdracht te gunnen aan het bureau van VVD-senator Duthler?

6

Wat zijn de meest recente verwachtingen omtrent de resultaten en kostenbesparingen voor het bedrijfsleven van NTP?

7

Kunt u aangeven hoeveel jaarrekeningen er tot nu toe met eXtensible Business Reporting Language (XBRL) bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd?

8

Kunt u ook aangeven hoeveel aangiften van vennootschapsbelasting er tot nu toe zijn gedaan middels XBRL?

9

Wat zijn uw verwachtingen van NTP voor de komende tijd?

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris De Jager (Financiën) (ontvangen 19 november 2009)

1

Ja.

2 t/m 5

De opdracht is destijds onderhands gegund aan Duthler Associates en aan PricewaterhoudeCoopers (PWC) omdat Duthler Associates en PWC volgens het Nederlands Taxonomie Project (NTP) de enige bureaus in Nederland waren die over voldoende technische kennis beschikten op het gebied van accounting, taxonomieën en XBRL om een taxonomie voor de uitwisseling van financiële verantwoordingsinformatie te ontwikkelen. De opdracht aan Duthler is doorgelopen terwijl de opdracht aan PWC is beëindigd omdat de betrokken medewerker van PWC die over deze kennis beschikte in dienst is getreden bij de Belastingdienst. Het bedrag van € 8,9 miljoen is juist en betreft programmakosten van uiteenlopende aard die in opdracht van het NTP door Duthler Associates vanaf 2004 zijn gedeclareerd.

Naar mijn oordeel zijn de aanbestedingsregels destijds ten onrechte niet of niet volledig nageleefd. Reeds in mijn brief van 3 september 2007, nr. DGB2007/4534, heb ik aan uw Kamer bericht over een door mij ingesteld onderzoek naar de aanbesteding van automatiseringsprojecten door de Belastingdienst. Naar aanleiding van de resultaten van dat onderzoek heb ik een aantal maatregelen genomen om een correcte naleving van de aanbestedingsregels te bevorderen.

Ook de Algemene Rekenkamer heeft bij gelegenheid van het jaarverslag 2008 van het ministerie van Financiën (IXB) nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de naleving van de Europese aanbestedingsregels. Er is inmiddels een centrale inkooporganisatie opgezet binnen de Belastingdienst. Door deze organisatie zijn de lijnen naar alle dienstonderdelen strak aangetrokken. De aanbestedingsregels zijn andermaal nadrukkelijk onder de aandacht van het management gebracht.

6 en 9

De daadwerkelijke toepassing van XBRL voor de jaarrekening, fiscale aangifte en statistiekopgaven – inmiddels aangeduid als Standard Business Reporting (SBR) als opvolger van NTP – hangt af van de mogelijkheden die overheid en bedrijfsleven creëren. Op het gebied van de ontwikkeling zijn door het NTP aansprekende resultaten geboekt: zo is er een Nederlandse Taxonomie tot stand gebracht en is er een procesinfrastructuur ontwikkeld. Na een ontwikkelfase volgt een implementatiefase. Begin september 2009 is besloten meer te focussen op implementatie van de Nederlandse Taxonomie en op aansluiting van marktpartijen op de infrastructuur voor berichtuitwisseling met Kamers van Koophandel, Belastingdienst en CBS. Er wordt een concreet en gezamenlijk implementatieplan van Belastingdienst, Kamers van Koophandel, CBS en GBO-Overheid opgeleverd en een nieuwe structuur voor de afstemming met marktpartijen ingesteld. Het streven is de transitie naar de nieuwe aanpak per 1 januari 2010 af te ronden.Op basis van de eerste ervaringen met de nieuwe aanpak zal in de voortgangsrapportage regeldruk bedrijven van mei 2010 een inschatting worden gegeven van de in 2010 en 2011 daadwerkelijk te realiseren besparingen.

7

Het gaat om ongeveer 200 deponeringen.

8

Er zijn op dit moment 14 verkorte winstaangiften vennootschapsbelasting gedaan. Deze zijn afkomstig van twee intermediairs.


XNoot
1

 HP/De Tijd, 14 oktober 2009 http://www.hpdetijd.nl/archive/2009-10-14/de-dubbele-pet-van-anne-wil-duthler

Naar boven