Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

725

Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Economische Zaken over subsidieverstrekking ten behoeve van het schip «de Pieter Schelte». (Ingezonden 28 oktober 2008)

1

Is het waar dat u in 2001 een bedrag van 800.000 euro aan subsidie heeft verstrekt ten behoeve van de bouw van het schip de Pieter Schelte?1

2

Zo ja, was u destijds niet op de hoogte van de naam die het schip zou krijgen danwel van de historische context van de naam?

3

Indien u niet op de hoogte was, acht u het dan uw verantwoordelijkheid om nu alsnog bezwaar te maken tegen de naamgeving van het schip, gezien de extreme gevoeligheid van de historische gebeurtenissen die samenhangen met de naam en gezien de subsidierelatie die op dit moment bestaat? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Antwoord van minister Van der Hoeven (Economische Zaken). (Ontvangen 20 november 2008)

1

Ja, er is een bedrag van 810.677 euro subsidie vastgesteld voor het project «Platform Removal Vessel Pieter Schelte».

2

De naam van het schip stond vermeld in de projectplannen. De historische context van die naam was ten tijde van de subsidietoekenning niet bekend bij de leden van de Adviescommissie Technologische Samenwerkingsprojecten van SenterNovem die alle projectvoorstellen destijds beoordeelde.

3

Het mag duidelijk zijn dat ik niet gelukkig ben met namen van schepen die negatieve associaties oproepen. Echter, de naamgeving van een schip is de verantwoordelijkheid van de reder. De subsidievoorschriften voorzien niet in enigerlei bemoeienis met de naamgeving van een schip.


XNoot
1

 «Avontuurlijke» Heerema haatte en vreesde het jodendom, Gooi en Eemlander, 24 oktober 2008.

Naar boven