Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-20081524

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1524

Vragen van de leden Smilde en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Financiën over de zorgtoeslag voor remigranten in Marokko. (Ingezonden 6 februari 2008)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de belastingdienst in 2007 een zorgtoeslag heeft uitbetaald aan remigranten in Marokko en in 2008 hiermee doorgaat?1

2

Klopt het dat remigranten in Marokko door een extreem lage woonlandfactor (0,0125) al sinds 1 januari 2007 onder geen enkele omstandigheid nog recht kunnen hebben op een zorgtoeslag, daar de gemiddelde remigrant in Marokko €15 per jaar betaalt voor bijdragen AWBZ en Zorgverzekeringswet samen?2

3

Klopt het dat u begin 2006 aan de Kamer heeft toegezegd alle remigranten actief te zullen benaderen om hen te wijzen op het recht op zorgtoeslag, omdat zij toen ook de volledige zorgverzekeringspremie moesten betalen?3

4

Waarom heeft u eind 2006 er niet voor gekozen bij al deze mensen de zorgtoeslag stop te zetten en hen aan te schrijven, daar u toch de adressen reeds had verzameld?

5

Hoeveel mensen uit landen met een woonlandfactor lager dan 0,5 ontvingen in 2007 nog een zorgtoeslag?

6

Hoeveel mensen in landen, waar onder geen geval een recht op zorgtoeslag kan bestaan, dus landen met een woonlandfactor lager dan 0,5, hebben nog een beschikking ontvangen dat zij in 2008 recht hebben op een zorgtoeslag?

7

Welke rechtskracht heeft een voorlopige beschikking, waarop de inkomensgegevens, adresgegevens, partnergegevens en overige zaken goed zijn ingevuld, maar waar door de overheid door een verkeerde berekening een verkeerde toeslag opstaat?

8

Welke actie is een burger wettelijk gezien verplicht te ondernemen wanneer hij een voorlopige of definitieve beschikking krijgt waarop alle gegevens correct zijn ingevuld, maar waar door de overheid een verkeerde berekening is gemaakt?

Antwoord

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de staatssecretaris van Financiën. (Ontvangen 3 maart 2008)

1

Ja.

2

Dat klopt. De zorgtoeslag is, net als de bijdrage voor verdragsgerechtigden, per 1 januari 2007 naar woonland gedifferentieerd en niet langer uitsluitend gebaseerd op de Nederlandse gemiddelde nominale premie (standaardpremie). De berekening van de bijdrage is gebaseerd op een verhoudingsgetal dat is berekend op basis van de gemiddelde zorgkosten in het kader van de sociale ziektekostenverzekering in het desbetreffende land in verhouding tot de gemiddelde zorgkosten van de sociale zorgverzekeringen in Nederland. De verhouding wordt uitgedrukt in een getal, de woonlandfactor. Voor Marokko is de woonlandfactor zo laag, dat het vrijwel onmogelijk is om in dit land in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

3

Begin 2006 heb ik uitgelegd dat de Belastingdienst/Toeslagen niet-ingezetenen een aanvraagformulier voor de zorgtoeslag heeft toegezonden. Het ging hierbij vooral om de groep die de (vervangende) premies voor de zorgverzekering moesten betalen, of waarvan de premies werden ingehouden op hun uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De actieve benadering door de Belastingdienst/Toeslagen heeft plaatsgevonden op basis van de bestanden van het CVZ en de SVB. Het bestand bevatte bijna 60.000 personen.

4

Eind 2006 zijn de inspanningen erop gericht geweest om op basis van het bij vraag 3 genoemde bestand de zorgtoeslag aan te passen dan wel stop te zetten voor deze groep. In de meeste gevallen is dit ook gebeurd en hebben de betrokken aanvragers een brief ontvangen. In een aantal gevallen is dit niet goed verlopen. Deze gevallen zijn later in 2007 hersteld.

5

In 2007 hebben ongeveer 300 mensen ten onrechte zorgtoeslag ontvangen omdat er na toepassing van de woonlandfactor geen recht op bestond. Deze gevallen zijn in 2007 hersteld.

6

Voor berekeningsjaar 2008 is in ongeveer 1.500 gevallen ten onrechte een beschikking gestuurd waarin staat dat mensen recht hebben op een volledig voorschot zorgtoeslag. In ongeveer 500 gevallen was er geen recht op zorgtoeslag. In ongeveer 1.000 gevallen bestond recht op een deel van de zorgtoeslag. In deze laatste gevallen betreft het andere landen dan Marokko. Inmiddels zijn de meeste gevallen hersteld.

7

Deze beschikkingen geven recht op uitbetaling van een voorschot. Voorschotten kunnen ingevolge de kaderwet (Awir) altijd, ook in het geschetste geval, worden herzien. Daarnaast kan een terugvordering plaatsvinden als bij definitieve toekenning van de toeslag blijkt dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag een voorschot is verleend.

8

In de voorschotfase zijn burgers verplicht om relevante wijzigingen in hun omstandigheden door te geven als die die tot een verlaging van het recht op een toeslag leiden. Bij een voorschot dat is gebaseerd op een onjuiste berekening, heeft de burger geen verplichting om dit te melden. Een onjuiste definitieve beschikking leidt ook niet tot een meldingsverplichting voor de burger.


XNoot
1

 Brief van stichting steunpunt remigranten aan de vaste kamercommissie (bijgevoegd).

XNoot
2

 Kamerstuk 30 918, nr. 28.

XNoot
3

 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2005–2006, nr. 1272.