Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-20061272

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1272

Vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inkomensachteruitgang van remigranten. (Ingezonden 16 maart 2006)

1

Erkent u dat remigranten er meer op achteruit gaan dan door u werd aangenomen in uw antwoord op eerder gestelde Kamervragen?1, 2

2

Deelt u de mening dat in het geval van remigranten de zorgtoeslag ontoereikend is?3

3

Vindt u dat de hoogte van de zorgpremie die remigranten moeten betalen in verhouding staat tot hun kleinere AOW?

4

Kunt u zeggen om hoeveel remigranten het gaat?

5

Hebben zij inmiddels allemaal een zorgtoeslagformulier ontvangen?

6

Heeft het overleg met Marokko over de noodzakelijke wijzigingen van het Nederlands–Marokkaanse verdrag inzake sociale zekerheid al plaatsgevonden? Zo ja, wat is de uitkomst daarvan? Zo neen, wanneer vindt het overleg plaats, en wanneer ontvangt de Kamer het verslag daarvan?

7

Bent u bereid na te denken over een eventuele opt-out voor de groep remigranten?

Antwoord

Antwoord van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 14 april 2006)

1

In de beantwoording op de vragen 4 en 5 van de leden Arib, Dijsselbloem en Heemskerk (allen PvdA) over Marokkaanse remigranten en de Zorgverzekeringswet, ben ik uitvoerig ingegaan op de inkomenseffecten van de nieuwe Zorgverzekeringswet voor remigranten, zowel van voormalig particulier verzekerden als van voormalig ziekenfondsverzekerden. Met betrekking tot de eerste categorie is geconcludeerd dat daarvan geen inkomenseffect kan worden becijferd, maar dat in de meeste gevallen de kosten in verband met de verdragsaanspraken fors zullen zijn gestegen. Met betrekking tot de voormalig ziekenfondsverzekerden is de conclusie dat, afgezien van een toename van het nominale premiedeel (rekening houdend met zorgtoeslag en forfaitair toegekende no-claimteruggave) ziekenfondsverzekerden per saldo ruim 6% minder inkomensafhankelijke bijdragen hoeven te betalen.

Bij de eerdere beantwoording van vragen van deze leden is alleen ingegaan op de nominale inkomenseffecten van nominale premie en aftrek zorgtoeslag en noclaimteruggave.

Onderstaand nog eens de gegeven overzichten. Situatie zonder inkomensafhankelijke bijdragecomponent

200420052006      
 1p.2p. 1p.2p. 1p.2 p.
nominale premie€ 28€ 56nominalepremie€ 33€ 66nominalepre mie€ 92€ 184
   af: no-claim€ 21€ 42af: no-claim€ 21€ 42
   resteert:€ 12€ 24af: zorgtoeslag€ 33€ 96
      resteert:€ 38€ 46

 Situatie met inkomensafhankelijke bijdrage component:

200420052006      
 1p.2p. 1p.2p. 1p.2 p.
nominale premie€ 28€ 56nominale premie€ 33€ 66nominale premie€ 92€ 184
   af: no-claim€ 21€ 42af: no-claim€ 21€ 42
   resteert:€ 12€ 24af: zorgtoeslag€ 33€ 96
      resteert:€ 38€ 46
Ink.afh.zfw8,0%Ink.afh.premie zfw8,2%Ink.afh.bijdr ZVW6,5%    
AWBZ pr13,40%AWBZ-premie13,45%AWBZ-premie8,8%   

Overigens moeten verdragsgerechtigden voor elk gezinslid ouder dan 18 de (gereduceerde) nominale bijdrage betalen, net zo als dat in Nederland zal gaan gebeuren ten aanzien van kinderen ouder dan 18 jaar die bijdrageplichtig zijn, maar die zelf geen inkomen hebben. Voor deze gezinsleden bestaat afzonderlijk aanspraak op zorgtoeslag. Afhankelijk van het aantal verdragsgerechtigde gezinsleden heeft dat zijn effecten op het inkomen van de bijdrageplichtige.

2

De zorgtoeslag is, zowel wat betreft de buitenlandsituatie, als wat betreft de situatie in Nederland, niet gericht op volledige compensatie van de kosten van de nominale bijdrage.

Als een uitkering relatief laag is omdat betrokkene maar een aantal jaren in Nederland heeft gewoond of gewerkt, kan dat tot gevolghebben dat zijn Nederlandse uitkeringgeheel of gedeeltelijk wordt ingeleverd ten behoeve van de premie-inning.

Datzelfde verschijnsel doet zich overigens voor bij verzekerden in Nederland die een klein inkomen hebben omdat zij slechts een paar uur per week werken.

Of een persoon vervolgens niet financieel meer kan rondkomen, hangt af van de overige inkomsten van die persoon of binnen diens huishouden.

3

De nominale premie is een vast bedrag, dat, afhankelijk van het inkomen, een groter of kleiner deel van het inkomen in beslag neemt. Dat is een gevolg van de keuze om een aanzienlijk deel van de premie in een nominale vorm te gieten.

Hetzelfde kan worden gezegd van de zorgtoeslag, die, in verhouding tot het inkomen, een relatief groter of een kleiner deel daarvan beslaat.

4

In de beantwoording op vraag 6 van het lid Vendrik over remigranten in Spanje ben ik ingegaan op het aantal remigranten dat onder de Zorgverzekeringswet valt. Exacte cijfers van het aantal remigranten dat te maken krijgt met de Zvw zijn niet bekend. Voor een indicatie kan worden gekeken naar onderstaande tabel met aantallen ziekenfondsverzekerde uitkerings- en pensioengerechtigden1. Volgens schattingen van het College voor zorgverzekeringen komen daar na invoering van de Zvw ongeveer 35.000 gepensioneerden bij. Een verdeling per land is daarvan niet te maken. Er wordt in de cijfers overigens geen onderscheid gemaakt tussen voormalige gastarbeiders die naar hun land van oorsprong terugkeren en personen met alleen een Nederlands pensioen die anderszins Nederland verlaten.

Aantal uitkerings- en pensioengerechtigden met medische zorg ten laste van Nederland

 2003
EU/EER/Zwitserland 
België7 724
Denemarken31
Duitsland2 618
Finland13
Frankrijk1 755
Griekenland367
Ierland149
Italië682
Liechtenstein0
Luxemburg78
Noorwegen31
Oostenrijk166
Portugal1 088
Spanje5 575
Verenigd Koninkrijk499
IJsland1
Zweden41
Zwitserland45
  
Totaal20 863
  
Bilaterale verdragslanden 
Bosnië-Herzegovina145
Kaapverdië583
Kroatië118
Macedonië53
Servië-Montenegro195
Slovenië18
Tunesië169
Turkije7 715
  
Totaal8 996

5

De Belastingdienst/Toeslagen heeft niet-ingezetenen een aanvraagformulier voor de zorgtoeslag toegezonden. Het gaat hierbij vooral om de groep die de (vervangende) premies voor de zorgverzekering moet betalen, of waarvan de premies worden ingehouden op hun uitkering van de Sociale Verzekeringsbank. Voor de mailing is gebruik gemaakt van een bestand van College voor zorgverzekering. Het bestand bevatte bijna 60.000 personen. De verzending heeft plaatsgevonden in de tweede week van februari. De set formulieren is zodanig samengesteld dat de aanvrager in één keer de zorgtoeslag aan kan vragen. Inmiddels hebben bijna 30.000 personen naar aanleiding van de mailing een zorgtoeslag aangevraagd.

6

Een eerste overleg heeft plaatsgevonden in de week van 6 tot en met 9 maart jl. Daarbij zijn de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen, waaronder ook een eventuele beëindiging van de toepassing van het hoofdstuk ziekte en moederschap, verkend. De conclusie luidde, dat, mede gelet op de aan de rechter voorgelegde vraag over de rechtmatigheid van de bijdrageheffing, twee maanden de status quo voor wat betreft de toepassing van het verdrag wordt gehandhaafd.

Het verslag van het overleg met Marokko zend ik met de beantwoording van deze vragen mee2.

7

In mijn brief van 7 april 2006 (Kenmerk: Z/VV-2670248) heb ik aangegeven dat ik in het kader van de toepassing van de Europese sociale zekerheidsverordening een «opt-out» in de praktijk niet haalbaar acht. Zoals ik heb aangegeven in deze brief zal, als gevolg van de uitspraak van de rechter in het kort geding van 31 maart 2006, de bijdrage overigens worden aangepast. Daarbij wordt meer rekening gehouden met de zorgkosten in het betreffende woonland. Deze lijn is ook van toepassing op de bilaterale verdragslanden.


XNoot
1

  Zie bijlage. Vertrouwelijk behandelen.

XNoot
2

  Aanhangsel van de Handelingen 2005–2006, nr. 689.

XNoot
3

  Na bijtelling van de zorgtoeslag ter hoogte van 96 euro voor twee personen gaat deze persoon er nog 67 euro op achteruit ten opzichte van 2005.

XNoot
1

 Bron: CVZ Internationaal verbindingsorgaan 2003.

XNoot
2

 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.