Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 1999-2000
Aanhangselnummer 1266

Gepubliceerd op 24 mei 2000Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1266

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over verplaatsing van het zweefvliegveld Terlet. (Ingezonden 21 april 2000)

1

Bent u bekend met de uitkomst van het overleg over de mogelijke verplaatsing van het zweefvliegveld Terlet van 17 februari 2000?1

2

Is Staatsbosbeheer tot de conclusie gekomen dat er momenteel mogelijkheden ontbreken om zweefvliegveld Terlet op korte termijn te verplaatsen?

Zo ja, op welke gronden is deze conclusie getrokken? Is deze in overeenstemming met uw beleid om de Veluwe om te vormen tot een Nationaal Park en aan te wijzen als beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn?

3

Klopt het dat Staatsbosbeheer tot deze conclusie is gekomen na overleg met relevante partners als SNZT, provincies, gemeenten en de ministeries Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Visserij? Zo ja, waarom zijn organisaties als Natuurmonumenten, de Gelderse Milieufederatie, het Platform Veluwe Ecologische Mainport, Stichting Kritisch Bosbeheer en andere organisaties die kritisch staan tegenover handhaving of uitbreiding van de zweefvliegactiviteiten op Terlet niet betrokken bij dit overleg?

Is het verzoek om overleg met één of enkele van deze partijen expliciet van de hand gewezen door Staatsbosbeheer? Zo ja, acht u deze houding correct?

4

Bent u niet van mening dat er opnieuw een besluitvorming moet plaats vinden met alle betrokken organisaties om de mogelijkheden voor verplaatsingen van Terlet zowel op lange als korte termijn opnieuw door te nemen? Zo ja, bent u bereid om het initiatief voor dit overleg te nemen?

Mededeling

Mededeling van staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij). (Ontvangen 16 mei 2000)

De vragen van het lid Poppe (SP) over verplaatsing van het vliegveld Terlet kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat er meer tijd nodig is voor interdepartementaal overleg.


XNoot
1

Zie ook Aanhangsel Handelingen nr. 247, vergaderjaar 1999–2000.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl