Kamervragen (Aanhangsel)

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997779

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

779

Vragen van het lid Sipkes (GroenLinks) over wapenleveranties aan Tsjaad en Egypte. (Ingezonden 7 februari 1997)

1

Heeft de minister voor Ontwikkelingssamenwerking voor de NOS-radio gezegd, dat bij wapenleveranties aan Tsjaad en Egypte het wapenexportbeleid niet goed is toegepast en dat de betreffende collega's dat hebben toegegeven?1

2

Op welke punten voldoen deze leveranties naar het oordeel van het kabinet bij nader inzien niet aan de bepalingen van de wapenexportnota?

3

Hoe heeft het kunnen gebeuren, dat deze overwegingen bij de besluitvorming over het hoofd zijn gezien? Is de minister voor Ontwikkelingssamenwerking betrokken geweest bij deze besluitvorming?

4

Zijn alle wapens die met de transacties gemoeid zijn inmiddels aan de betrokken landen geleverd? Zo neen, is het mogelijk althans een deel van de verkoop niet door te laten gaan?

5

Welke consequenties trekt het kabinet uit de gang van zaken rond de genoemde leveranties voor de besluitvormingsprocedure rond wapenverkopen binnen het kabinet, teneinde dergelijke vergissingen in de toekomst te voorkomen?

Mededeling

Mededeling van minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Economische Zaken. (Ontvangen 5 maart 1997)

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 10 februari 1997, waarbij gevoegd waren de door het lid Sipkes overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, moge ik, mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Economische Zaken, te Uwer kennis brengen dat wij nog niet beschikken over alle voor beantwoording van de vragen benodigde gegevens. Het ligt in ons voornemen U op zo kort mogelijke termijn in het bezit te stellen van ons antwoord.


XNoot
1

Bericht Teletext, 6 februari jl.