Agenda opgesteld 4 maart 2011

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 8 maart

14.00 uur

Woensdag 9 maart

10.15 uur

Donderdag 10 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemming

3. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO InHolland

31 288, nr. 156

– de motie-Van der Ham over transparante besteding van middelen

Stemming

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO SUWI-onderwerpen

26 448, nr. 455

– de motie-Koşer Kaya/Sterk over mensen met een meervoudige problematiek

26 448, nr. 456

– de motie-Sterk/Azmani over digitaal aanvragen van een voorziening

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over het effect van bezuinigingen bij de Amsterdamse sociale werkplaats Pantar

29 817, nr. 62

– de motie-Ulenbelt/Hamer over de bereikbaarheid van de werkplek

29 817, nr. 63

– de motie-Ulenbelt c.s. over bezuinigingen door de sociale werkplaatsen

29 817, nr. 64

– de motie-Hamer c.s. over huidige WSW'ers

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad

21 501-32, nr. 439

– de motie-Paulus Jansen/Van Gerven over visserijakkoorden met ontwikkelingslanden

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de cijfermatige gevolgen van het pakket maatregelen op het terrein van asiel, immigratie en integratie

32 417, nr. 60

– de motie-Dibi over een kwantificeerbare doelstelling

32 417, nr. 61

– de motie-Voordewind c.s. over de instroom van asielzoekers

32 417, nr. 62

– de motie-Schouw c.s. over asielzoekers uit Libië

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 302

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen)

32 302 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdelen A t/m B

– amendement Van Bochove (11,I)

– onderdeel C

– onderdelen D en E

– amendement Van Bochove (11,II)

– onderdeel F

– amendement Van Bochove (11,III)

– onderdeel G

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (13) (toevoegen onderdeel H)

– artikel I

– artikelen IA en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

De Voorzitter: dhr. Van Bochove wenst zijn motie op stuk nr. 18 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 302, nr. 14 (ingetrokken)

– de motie-Paulus Jansen over de toegankelijkheid van nieuwbouwhuurwoningen

32 302, nr. 15

– de motie-Paulus Jansen over de effecten van de stelselwijziging

32 302, nr. 16 (ingetrokken)

– de motie-Ortega-Martijn/Voortman over aanscherping van de puntenverdeling

32 302, nr. 17

– de motie-Van Bochove over huurprijsverhoging na woningverbetering

32 302, nr. 18 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Bochove/De Boer over energiebesparende maatregelen in monumenten

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

32 255, nr. 7

Brief van de Commissie voor de Rijksuitgaven over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State inzake bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer bij de Nederlandsche Bank

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de Commissie voor de Rijksuitgaven te besluiten en in te stemmen met de voorlichtingsvraag aan de Raad van State

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

32 673, nr. 2

Het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. mr. G. Snijders

2. Prof. mr. Y. Buruma

3. mr. TH. Groeneveld

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

32 673, nr. 3

Het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. Prof. mr. Y. Buruma

2. mr. G. Snijders

3. mr. TH. Groeneveld

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

32 619, nr. 2

Het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in het College van de Algemene Rekenkamer

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven als volgt vast te stellen:

1. de heer drs. C.C.M. Vendrik

2. mevrouw prof. dr. M.G.W. den Boer

3. mr. drs. G.A.A. Verkerk

14. Debat over de Europese Top van 11 maart a.s. met nog nader te bepalen spreektijden per fractie

15. Spoeddebat over de bezuinigingen op de jeugdzorg in de provincie Limburg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. Spoeddebat over integratie en segregatie in het onderwijs met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. VAO Antisemitisme (AO d.d. 2/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Startersregeling in de WW (AO d.d. 26/1) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 431

19. Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)

20. Gezamenlijke behandeling van (voortzetting):

32 196

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven

32 261

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

32 458

21. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot wijziging van de richtlijnen nr. 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en richtlijn nr. 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft (PbEU L 259)

32 291

22. Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

32 366

23. Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen)

31 714

24. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap

32 616

25. Goedkeuring van ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES)

32 609-VII

26. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

32 609-XVIII

27. Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Dinsdag 15 maart

14.00 uur

Woensdag 16 maart

10.15 uur

Donderdag 17 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 015

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij enige wetten in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming

32 015, nr. 31

– de motie-Voordewind over langdurige gezinsbegeleiding

32 015, nr. 32

– de motie-Van der Burg over meldingen van kindermishandeling

32 015, nr. 33

– de motie-Van der Burg/Bontes over verbreding van de meldplicht

32 015, nr. 34

– de motie-Kooiman over een plan van aanpak

32 015, nr. 35

– de motie-Dijsselbloem over klachtafhandeling

32 015, nr. 36

– de motie-Arib over het wetsvoorstel over de meldcode

5. Debat over de kabinetsreactie op de aanbevelingen uit het eindrapport van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (commissie-De Wit) (plenaire afronding)

6. VAO Binnenvaart (AO d.d. 19/1) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 292

7. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector)

32 211

8. Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (re- en dupliek)

32 412

9. Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

31 898

10. Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

31 549

11. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

32 460

12. Intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing)

32 424

13. Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer

32 304

14. Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

Dinsdag 22 maart

14.00 uur

Woensdag 23 maart

10.15 uur

Donderdag 24 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

31 571

4. Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (voortzetting)

32 315

5. Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen

6. Gezamenlijke behandeling van:

31 412

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

32 549

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

32 403

7. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaarvervoersverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, alsmede wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010)

32 131

8. Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

32 253

9. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

32 193

10. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

Dinsdag 29 maart

14.00 uur

Woensdag 30 maart

10.15 uur

Donderdag 31 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

31 045

4. Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie (voortzetting)

32 445

5. Wijziging van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van de regeling voor het melden van ongewone voorvallen

32 481

6. Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Luchtvaartwet ter implementatie van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PbEU L 293)

32 540

7. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde het Vervangingsfonds en het Participatiefonds onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

32 468

8. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken)

32 154

9. Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)

Dinsdag 5 april

14.00 uur

Woensdag 6 april

10.15 uur

Donderdag 7 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

32 539

4. Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid

32 439

5. Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd

32 444

6. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)

32 459

7. Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid

32 469

8. Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering)

31 452

9. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

1. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar Uvit de spoedeisende hulpafdelingen dringend wil verminderen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

2. Hoofdlijnendebat over het drugsbeleid met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

3. Debat over het bericht dat er bij Dow Chemicals vele gevaarlijke incidenten zijn geweest de afgelopen jaren met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

4. Debat over pensioenen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

5. Debat over de kabinetsreactie op Wikileaks met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

6. Debat over sluiten van bedrijven die recidiveren in uitbuiting en het terugsturen van werklozen Poolse arbeiders met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

7. Debat over de prestaties van gemengde scholen (n.a.v. het rapport van de commissie Dronkers) met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

8. Debat over het NZa-rapport over bijbetalingen in de zorg met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

9. Debat over het inperken van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw t.a.v. abortus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

10. Spoeddebat over het voorgenomen kabinetsbeleid inzake het intrekken van het kierbesluit Haringvliet met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

11. Spoeddebat over het IRAS rapport «Onderzoek naar gezondheidseffecten bij omwonenden bij intensieve veehouderij» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

12. Spoeddebat over de situatie in een justitiële jeugdinrichting met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

13. Spoeddebat over fraude met de bijstand met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

14. Spoeddebat over Provinciefondsen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

15. Spoeddebat over de situatie rondom MSD in Oss met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. Spoeddebat over het mogelijk inzetten van ambtenaren voor de CDA-campagne met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. Spoeddebat over de langstudeerdersmaatregel met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. Spoeddebat over de Wet ambulancezorg (Waz) met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

19. Spoeddebat over antibioticagebruik bij dieren met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. Spoeddebat over lastenverzwaringen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

32 418

21. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

31 501

22. Wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten (Verdere invulling van hoofdstuk 9)

32 477

23. Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen

32 454

24. Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)

32 415 (R1915)

25. Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

31 997

26. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

32 546

27. Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD

32 562

28. Wijziging van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de behandeling van vreemdelingenzaken en enkele wetstechnische aanpassingen

32 337

29. Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 7 maart van 11.15 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Kabinetsreactie Rapport tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (Commissie-De Wit)

Recesperiodes

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Herfstreces 2011: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2011

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Naar boven