Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2015, 28153Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 augustus 2015, kenmerk 798139-139364-Z, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het zorgpakket 2016

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 2.14, tweede lid, 2.16c, onderdeel c, 2.16d, tweede lid, en 2.16f van het Besluit zorgverzekering;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling zorgverzekering wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.33 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 414,50’ vervangen door: € 418,50.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. De eigen bijdrage voor een hoortoestel of tinnitusmaskeerder voor een verzekerde van achttien jaar of ouder bedraagt vijfentwintig procent van de aanschafkosten.

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 140,50’ vervangen door: € 136,50;

b. in onderdeel b wordt ‘€ 70’ vervangen door: € 68,50.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 55,50’ telkens vervangen door ‘€ 56’ en wordt ‘€ 111’ telkens vervangen door: € 112.

B

Artikel 2.36 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 4.15’ vervangen door: € 4,20.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 117,50’ vervangen door: € 119.

C

Artikel 2.37 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 0,31’ vervangen door: ‘€ 0,30’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 97’ vervangen door: € 98.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Algemeen

1. Aanleiding

Met deze regeling is de Regeling zorgverzekering (Rzv) per 1 januari 2016 gewijzigd. De wijzigingen gaan over het afschaffen van de eigen bijdrage voor hoortoestellen en tinitusmaskeerders voor minderjarigen en het indexeren van de bedragen voor de eigen bijdrage die verschuldigd zijn en de vergoedingslimieten voor hulpmiddelen, kraamzorg en ziekenvervoer conform het voorstel van het Zorginstituut Nederland in de brief van 14 juli 2015, referentienummer 2015087281.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A, voor zover het betreft artikel 2.33, tweede lid

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg Pakketmaatregelen van 18 juni 2015 is besloten om de eigen bijdrage voor hoortoestellen en tinnitusmaskeerders voor minderjarigen per 2016 af te schaffen. Met een wijziging van artikel 2.16c, onderdeel c, van het Besluit zorgverzekering, die op 1 januari 2016 in werking is getreden, is het mogelijk om bij de op te leggen bijdragen een onderscheid te maken tussen minder- en meerderjarigen bij het geldende percentage van de kosten van het hulpmiddel. Met de wijziging van artikel 2.33, tweede lid, wordt vervolgens geregeld wat het geldende percentage voor meerderjarigen is. Er is geen percentage vastgesteld voor minderjarigen, omdat er geen eigen bijdrage voor deze verzekerden zal gelden.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om te verduidelijken dat de eigen bijdrage geldt voor hoortoestellen en tinnitusmaskeerders en niet voor overige hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie of ernstig oorsuizen. Hiermee is artikel 2.33 in lijn gebracht met de praktijk.

Onderdeel A, voor zover het betreft artikel 2.33, eerste, derde en vierde lid

Met dit onderdeel zijn de bedragen in artikel 2.33 geïndexeerd. Hierdoor zijn de eigen bijdragen voor haarwerken en lenzen en brillenglazen aangepast met het productenindexcijfer voor ‘medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden’. De eigen bijdragen voor orthopedische en allergeenvrije schoenen zijn naar beneden toe aangepast met de consumentenprijsindex voor ‘schoenen en schoenreparaties’.

Onderdeel B

Met dit onderdeel is de eigen bijdrage voor kraamzorg geïndexeerd. Deze indexering vindt sinds 1981 plaats op grond van de indexcijfers CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen sector particuliere bedrijven.

Onderdeel C

De eigen bijdrage voor ziekenvervoer wordt geïndexeerd met dit onderdeel. De in het eerste lid van artikel 2.37 van de Regeling zorgverzekering genoemde kilometervergoeding is verlaagd aan de hand van de ontwikkeling van de consumentenprijsindex voor het gebruik van privévoertuigen.

Het in het tweede lid van artikel 2.37 genoemde maximumtarief van de eigen bijdrage is, net als de indexering van de bijdrage voor kraamzorg, aangepast op grond van de indexcijfers CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen sector particuliere bedrijven.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers