Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2012, 26834Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2012, AV/PB/2012/18166, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanpassing van de gehuwdheidsfrequenties

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 25, eerste lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1, eerste lid, van bijlage 2 van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘artikel 18, zesde lid’ vervangen door: artikel 18, zevende lid.

2. In de tabel wordt ‘<65’ vervangen door: <67.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2012

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

TOELICHTING

Op grond van artikel 18, zevende lid, van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt uitgegaan van de gehuwdheidsfrequenties opgenomen in artikel 1 van bijlage 2 bij die regeling. De daarbij behorende hoogste leeftijdscategorie heeft betrekking op maximaal 65 jaar. Die beperking tot maximaal 65 jaar belemmert waardeoverdracht bij die fondsen die vanaf 1 januari 2013 willen overgaan naar de (fiscale) pensioenrichtleeftijd in het Witteveenkader van 67 jaar. Sommige fondsen willen naar die pensioenrichtleeftijd van 67 jaar overgaan om te handelen conform de Regeling van 14 november 2012 (AV/PB/2012/16337) tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het septemberpakket (Stcrt. 23857). Met deze aanpassing in de ministeriële regeling wordt die belemmering weggenomen.

Deze aanpassing is daarnaast van belang voor alle pensioenuitvoerders in verband met de aanpassing van de pensioenrichtleeftijd in het Witteveenkader in 2014, zoals die is gerealiseerd met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma