Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
De Nederlandsche BankStaatscourant 2012, 20879Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van 2 oktober 2012, kenmerk 2012/415898, houdende wijziging van de Regeling afgeschermde rekeningen Wft

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.;

Gelet op artikel 14, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling afgeschermde rekeningen Wft wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd, luidende als volgt:

  • 5. Het organisatieonderdeel als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het besluit dient toegang te hebben tot het centraal register.

B

In de artikelen 1 tot en met 5 wordt: ‘kredietinstelling’ telkens vervangen door: bank.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 2 oktober 2012

De Nederlandsche Bank N.V., J. Sijbrand, directeur

TOELICHTING

Artikelsgewijs

Artikel I

A

De wijziging komt voort uit de zogenoemde wederzijdse evaluaties in het kader van de Financial Action Task Force (FATF). De FATF, ingesteld door de G-8, vervult internationaal een voortrekkersrol in de strijd tegen witwassen en financieren van terrorisme. Nederland is in 2010 geëvalueerd in het kader van de derde evaluatieronde van de FATF. Daarbij werden enkele aanbevelingen gesignaleerd. Met de toevoeging van het vijfde lid aan artikel 4 van de regeling wordt uitvoering gegeven aan één van die aanbevelingen. Hiermee wordt geëxpliciteerd dat het organisatieonderdeel dat de compliancefunctie uitoefent als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het besluit, toegang dient te hebben tot het centraal register.

B

Door de implementatie van de herziene Richtlijn elektronisch geldinstellingen (2009/110/EG) is de definitie van kredietinstelling in de Wet op het financieel toezicht geschrapt en vervangen door 'bank'. In lijn hiermee is deze terminologie ook in de regeling aangepast.

De Nederlandsche Bank N.V., J. Sijbrand, directeur