Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
De Nederlandsche BankStaatscourant 2011, 729Besluiten van algemene strekking

Regeling van De Nederlandsche Bank NV houdende wijziging van de Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen

4 januari 2011

De Nederlandsche Bank NV,

Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Gelet op artikel 32 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen wordt als volgt gewijzigd: de gegevens in de modellen van de Bijlage 1 worden gewijzigd zoals weergegeven in de bijlage bij onderhavige regeling.

De aldus gewijzigde bijlage 1 is te raadplegen via de website van DNB (www.dnb.nl).

ARTIKEL II

Deze regeling treedt per 1 januari 2011 in werking. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 4 januari 2011

De Nederlandsche Bank NV,

L.H. Hoogduin,

directeur.

BIJLAGE 1

Bijlage 1 bij de Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen wordt als volgt gewijzigd. De inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op de volgende drie verslagstaten:

 • Contactformulier bij Evaluatie herstelplan

 • K501 Evaluatie herstelplan

 • K502 Dekkingsgraadsjabloon

Het betreft de volgende wijzigingen:

 • Het contactformulier bij de Evaluatie herstelplan is als volgt gewijzigd:

  • i) De naam van het verantwoordelijke bestuurslid is toegevoegd

  • ii) Het telefoonnummer van het verantwoordelijke bestuurslid is toegevoegd

  • iii) Het e-mailadres van het verantwoordelijke bestuurslid is toegevoegd.

 • Verslagstaat K501 is als volgt gewijzigd:

  • i) Regel 2.5 (vereist eigen vermogen) is gesplitst in regel 2.5a vereist eigen vermogen volgens de feitelijke mix en regel 2.5b vereist eigen vermogen volgens de strategische mix.

  • ii) Regel 2.6 (vereiste dekkingsgraad (%)) is gesplitst in regel 2.6a vereiste dekkingsgraad volgens de feitelijke mix en regel 2.6b vereiste dekkingsgraad volgens de strategische mix.

  • iii) Het toelichtingenveld op regel 12.1 is vervallen

  • iv) Het toelichtingenveld op regel 12.2 is vervallen.

 • Verslagstaat K502 is als volgt gewijzigd:

  • i) De kolom indexatie is gesplitst in een kolom indexatie actieven en indexatie inactieven.

 • Verslagstaat K501 & K502 (Evaluatie herstelplan) wordt samengevoegd met de verslagstaten K101 (Dekkingsgraad), K201 t/m K205 (Beleggingen) en K401 (FTK_Premies).

Tabel met overzicht van de gewijzigde modellen

Vervallen:

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

K501 Evaluatie herstelplan

2.5 Vereist eigen vermogen

Jaarlijks

30 werkdagen

2.6 Vereiste dekkingsgraad

Jaarlijks

30 werkdagen

12.1 Toelichting

Jaarlijks

30 werkdagen

12.2 Toelichting

Jaarlijks

30 werkdagen

K502 Dekkingsgraadsjabloon

Kolom indexatie

Jaarlijks

30 werkdagen

Toegevoegd:

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

K500 Contact

 

2.1 Naam verantwoordelijk/betrokken bestuurslid

Jaarlijks

30 werkdagen

2.2 Telefoonnummer verantwoordelijk/betrokken bestuurslid

Jaarlijks

30 werkdagen

2.3 e-mailadres verantwoordelijk/betrokken bestuurslid

Jaarlijks

30 werkdagen

K501 Evaluatie herstelplan

2.5a Vereist eigen vermogen feitelijk

Jaarlijks

30 werkdagen

2.5b Vereist eigen vermogen strategisch

Jaarlijks

30 werkdagen

2.6a Vereiste dekkingsgraad feitelijk

Jaarlijks

30 werkdagen

2.6b Vereiste dekkingsgraad strategisch

Jaarlijks

30 werkdagen

K502 Dekkingsgraadsjabloon

Kolom indexatie actieven

Jaarlijks

30 werkdagen

Kolom indexatie inactieven

Jaarlijks

30 werkdagen

Alle modellen en aanwijzingen zijn te raadplegen via Open Boek Toezicht op de website van DNB (www.dnb.nl).

De Nederlandsche Bank NV,

L.H. Hoogduin,

directeur.

TOELICHTING

1. Algemeen

Met betrekking tot de inhoud en de aanlevering van de staten zoals opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen treden de volgende wijzigingen op:

 • 1) Verslagstaten K501 en K502 worden gewijzigd op de manier zoals deze in onderstaande tabel zijn opgenomen.

 • 2) De verslagstaten K101 t/m K205 (Beleggingen) en K401 (FTK_Premies) worden samengevoegd met K501/K502 (Evaluatie herstelplan). Dit is uitsluitend relevant voor pensioenfondsen die de Evaluatie herstelplan jaarlijks moeten indienen.

 • 3) De FTK Jaarstaten zijn zodanig aangepast dat deze ook geschikt zijn gemaakt voor multi-OPF’en en bijbehorende afgeschermde vermogens. Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor de FTK Jaarstaten van alle andere pensioenfondsen.

2. Gevolgen voor het bedrijfsleven en de burger

De wijzigingen 1) en 2) hebben gevolgen voor pensioenfondsen die verplicht zijn om een Evaluatie herstelplan in te dienen. De wijzigingen betreffen een aanpassing van de bestaande toezichtpraktijk. Wijziging 3) heeft uitsluitend betrekking op multi-OPF’en en bijbehorende afgeschermde vermogens. Deze wijziging vloeit voort uit de wetswijziging van de Pensioenwet, welke de komst van multi-OPF’en (en bijbehorende afgeschermde vermogens). De burger ondervindt geen gevolgen van deze wijzigingen.

3. Toelichting op de wijziging

De wijziging betreft een inhoudelijke aanpassing van K501 en K502 èn de bundeling van deze twee verslagstaten met verslagstaten Dekkingsgraad (K101), Beleggingen (K201 t/m K205) en FTK_Premies (K401). De FTK Jaarstaten zijn geschikt gemaakt voor rapportage door multi-ondernemingenpensioenfondsen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in onderstaande bijlage 1.

De Nederlandsche Bank NV,

L.H. Hoogduin,

directeur.