Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2007, 8 pagina 9Overig

Intrekking status locaalspoorweg Leusden-De Haar

9 januari 2007

Nr. HDJZ/S&W/2006-1976

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Locaalspoor- en Tramwegwet (Stb. 1900, 118);

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt de spoorweg Leusden-De Haar, in artikel 1, onderdeel b, van het besluit van 15 december 2004/Nr.HDJZ/S&W/2004-3094 (Stcrt. 2004, 248) aangewezen als locaalspoorweg, niet meer beschouwd als locaalspoorweg als bedoeld in de Locaalspoor- en Tramwegwet.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,K.M.H. Peijs.

Toelichting

Doel van dit besluit is het intrekken van de status als locaalspoorweg van het traject Leusden-De Haar. De reden voor deze intrekking is dat deze spoorweg in onbruik is geraakt en de bovenbouw van deze spoorweg in de jaren tachtig van de vorige eeuw is afgebroken. De spoorweg is grotendeels in gebruik als wandelpad. Er bestaan geen concrete plannen om deze spoorweg in de toekomst te reactiveren. Met het intrekken van de status als locaalspoorweg, valt het traject Leusden-De Haar niet langer onder de werking van de Spoorwegwet 1875 en de Locaalspoor- en Tramwegwet. Hiermee vervallen ook de taken die ProRail op grond van artikel 1 van het Besluit mandaat en machtiging ProRail Spoorwegwet voor Leusden-De Haar in mandaat verrichtte.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.