Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2008, 514AMvB

Besluit van 25 november 2008 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met invoering van het toeslagenlabel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2008, nr. AV/PB/2008/28216;

Gelet op artikel 21, vierde lid, 38, vierde lid, 39, derde lid, 40, vierde lid, 41, tweede lid, 42, derde lid, 43, tweede lid, 44, derde lid, 45, tweede lid en 151, zevende lid, van de Pensioenwet en artikel 48, derde lid, 49, vierde lid, 50, derde lid, 51, vierde lid, 52, tweede lid, 53, derde lid, 54, tweede lid, 55, derde lid, 56, tweede lid en 146, zevende lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

De Raad van State gehoord (advies van 29 oktober 2008, no. W12.08.0433/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 november 2008, nr. AV/PB/2008/30921;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld over de informatieverstrekking over toeslagverlening.

B

Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «38 tot en met 51» vervangen door: 38 tot en met 47, 48, met uitzondering van de berekeningen ten behoeve van de kwalitatieve en beeldende maatstaf, 49 tot en met 51.

2. In het tweede lid wordt «48 tot en met 62» vervangen door: 48 tot en met 58, 59, met uitzondering van de berekeningen ten behoeve van de kwalitatieve en beeldende maatstaf, 60 tot en met 62.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 25 november 2008

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zestiende december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Onderdeel A

In de artikelen 4 tot en met 4c van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling is een regeling opgenomen voor het toeslagenlabel die op 1 januari 2009 in werking zal treden. Het toeslagenlabel is de aanduiding voor de kwalitatieve en beeldende maatstaf waarin de informatie over toeslagverlening op grond van artikel 48 van de Pensioenwet en artikel 59 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling moet worden uitgedrukt.

Voor bepaalde situaties waarin geen toeslagenlabel wordt verstrekt, worden, in plaats daarvan, bepaalde teksten voorgeschreven die moeten worden opgenomen in de informatieverstrekking. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij de informatieverstrekking aan deelnemers van een eindloonregeling omdat daar geen sprake is van een toeslag.

Het voorschrijven van die teksten, die zijn opgenomen in artikel 4c en bijlage 1b van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, kan niet worden gebaseerd op de grondslag van artikel 48, vierde lid, van de Pensioenwet en artikel 59, vierde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling omdat bij deze teksten geen sprake is van een «beeldende en kwalitatieve maatstaf». Op grond van de artikelen 21 en 38 tot en met 45 van de Pensioenwet en 48 tot en met 56 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de informatie over toeslagverlening. Van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt in artikel 4 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Aan dit artikel wordt een lid toegevoegd waardoor bij ministeriële regeling regels worden gesteld over de informatieverstrekking over toeslagverlening. Zodra het Besluit is aangepast is daarmee de grondslag gegeven.

Onderdeel B

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) is belast met het gedragstoezicht, de Nederlandsche Bank (DNB) met het prudentieel en materieel toezicht. De bepalingen die betrekking hebben op informatieverstrekking behoren tot het gedragstoezicht en zijn in artikel 36 van het Besluit dan ook toebedeeld aan het toezicht van AFM.

Er wordt daarop nu een uitzondering gemaakt inzake de informatieverstrekking via het toeslagenlabel. Bij het gebruik van het toeslagenlabel ziet DNB toe op de berekeningen voor het toeslagenlabel. Het gaat daarbij zowel om het toezicht op de onderliggende berekeningen die nodig zijn voor het vaststellen van het juiste label als op het ten behoeve van het toeslagenlabel ontwikkelde rekeninstrument van de verzekeraars en op het tijdelijke rekeninstrument voor de fondsen of de continuïteitsanalyse met behulp waarvan die berekeningen worden gemaakt.

Artikel 36 van het Besluit wordt hieraan aangepast.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.